Valáštallanfágat

Don oahpat 

 • fysihkalaš doaimmaid ja hárjehallama birra
 • hárjehallama jođiheami birra
 • dearvvašvuođa, borramušválljema ja goruda ráhkadusa birra
 • teorehtalaš fágaid

Don berret 

 • beroštit dearvvašvuođas ja fysihkalaš doaimmain
 • liikot hárjehallat juohke beaivve, skuvlaáiggis ja dan maŋŋá
 • leat čeahppi ovtta dahje máŋgga valáštallamis
  Eanemustá bealli Jo1 ohppiin sáhttet váldojuvvot ohppui sisabeassangeahččaleami dahje duođaštuvvon dáidduid bokte.

Don olahat

 • studerengelbbolašvuođa ja sáhtát váldit alit oahpu 

Jos válddát alit oahpu, sáhtát earret eará šaddat 

 • fysioterapevtan, valáštallanpsykologan dahje persovnnalaš hárjeheaddjin
 • oahpaheaddjin, valáštallankonsuleantan dahje neavvun, gii rávve fysihkalaš doaimmaid ja dearvvašvuođa hárrái 
 • jođiheaddjin luondduvuđot olgodoaimmain ja turismmas
 • politiijan, befálan dahje offisearan
  Soaittát maid studeret eará fidnui – go dus lea oppalaš studerengelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universiteahtaid oahpuide

Bargosadjin soaitá leat 

 • skuvla
 • hárjehallanguovddáš dahje valáštallanorganisašuvdna
 • dálkkodanásahus
 • militeara ja politiija

Alit ohppui beassama gáibádusat

Oppalaš studerengelbbolašvuođain sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universiteahtaid oahpuide. Muhtun oahpuide leat erenoamáš ohppuibeassangáibádusat:
 • Sisabeassangeahččaleamit: Suodjalusas ja politiijaallaskuvllas leat fysihkalaš unnimusgáibádusat. Go válddát valáštallanfágaid, de oaččut buori vuođu čađahit fysihkalaš iskosiid.
 • Reálafágagáibádus:  Muhtin oahpuide gáibiduvvojit dihto reálafágat, ovdamearkka dihte inšenevra-, reálafága- ja medisiinna ohppui. Don gávnnat ohppuibeassangáibádusaid neahttasiiddus samordnaopptak.no. Valáštallanfágain it soaitte čágahit diibmoplánii buot dárbbašlaš reálafágaid. Dárkkis skuvllainat fálletgo doppe reálafágaid, maid áiggošit váldit. 

Fágaid válljen valáštallanfágaid oahppoprográmmas

 • Sáhtát ieš válljet golbma prográmmafága, ovtta Jo1:s, ovtta Jo2:s ja ovtta Jo3:s.
  • Prográmmafágain, maid válljet, sáhtát čiekŋut valáštallanfágaide ja/dahje fágaide, mat gullet studeremii ráhkkanahtti oahppoprográmma eará prográmmasurggiide (ovdamearkka dihte reálafága dahje vierisgiella).
  • Du skuvla dat mearrida guđe prográmmafágaid dat fállá.
  • Itgo lohkan vierisgiela nuoraidceahkis? Dalle fertet válljet vierisgiela oktasašfágan Jo3:s, itge de beasa válljet prográmmafága Jo3:s.
 • Leatgo dus erenoamáš jurdagat boahtteáiggi hárrái? Dárkkis mii gáibiduvvo daid oahpuide, maidda dus lea beroštupmi, ovdalgo válljet fágaid.
 • Vierisgiela ja reálafága prográmmafágain oažžu lassičuoggáid go ohcá alit ohppui.