Skuvlavázzin eará fylkkainVáldonjuolggadus lea ahte galggat ohcat ja oaččut skuvlasaji dan fylkkas, gos orut.* Lea dattetge vejolaš ohcat skuvlasaji eará fylkkain. 

Ortnegat, main ohcciid vuoruhit dássálagaid 

Jos ozat skuvlafálaldahkii, mii gullá bajábeale ortnegiidda, de gilvalat ovtta dásis eará ohcciiguin, geahčakeahttá dasa orutgo dan fylkkas, gos skuvla lea, vai it.  

* Du čujuhus álbmotregistaris njukčamánu 1. b. (dahje eará beaivve, maid fylka lea mearridan) dat lohkko. Jos áiggut fárret fuolaheddjiidatguin dahje sudno haga nuppi fylkii ohcanáigemeari maŋŋá, de fertet váldit oktavuođa dan fylkka ohppuiváldinkantuvrrain, gos de muitalit makkár njuolggadusat ja dokumenterengáibádusat gustojit. Loga eanet fárrema birra.   

Eará fylkkaid ohccit vuoruhuvvojit fylkka ássiid maŋábeallai 

Bajábealde namuhuvvon ortnega lassin sáhttá ohcat nuppi fylkkas skuvlasaji, muhto don vuoruhuvvot fylkkas ássi ohcciid maŋábeallai. 

Dát njuolggadusat gustojit, go ozat skuvlasaji nuppi fylkkas: 

  • Don fertet registreret neahttasajis vigo.no ohcamuša, maid bijat dan fylkii, mas skuvla lea.
  • Ohcciide geat orrot fylkkas, fállet ovddimus skuvlasaji.
  • Dan maŋŋá fállet saji eará fylkkaid vuoruhuvvon ohcciide.* 
  • Jos ain leat sajit dan skuvllas ja prográmmasuorggis, masa ozat, de sáhtát gilvalit daidda árvosániid vuođul.
  • Jos leat sajit ja fylka sáhttá fállat dutnje saji, de lea dábálaš ahte oaččut dan birra dieđu easkka maŋimuš sisaváldimis, borgemánus.

Loga iežat fylkka dieđuid vuollelis. Dan fylkka ohppuiváldinkantuvra, gosa ozat, sáhttá maid muitalit dutnje dárkilut dieđuid.

* Vuoruhuvvon ohccit eará fylkkain (vuoruhuvvon guosseoahppit)
  • Ohccit, geain lea nuoraidvuoigatvuohta, ja geain leat nana sosiála dahje pedagogalaš ákkat, vai galggašedje beassat vázzit skuvlla nuppi fylkkas, go iežaset ruovttufylkkas, sáhttet ohcat vuoruheami dan fylkkas (nu gohčoduvvon guosseoahppin vuoruheapmi).
  • Ohccit, geain lea nuoraidvuoigatvuohta, ja geain lea vuoigatvuohta sámegiel oahpahussii, ja geat dárbbašit vázzit skuvlla nuppi fylkkas, vai ožžot sámegiel dahje sámegiela oahpahusa dahje oahpahusa erenoamáš sámi fágain, sáhttet maid ohcat vuoruheami.
  • Váldde oktavuođa dan fylkka ohppuiváldinkantuvrrain, mas skuvla lea, de dutnje muitalit lagabui makkár eavttut ja bargovuogit leat, ja muitalit eanet dan birra mo ozat. Skuvlasaji ohcamuša don registreret neahttasajis vigo.no. Fertet bidjat ohcamuša dan fylkii, mas skuvla lea. 

Stáhta skuvllat

Stáhta jođiha ieš muhtin joatkkaskuvllaid: 

Dasa lassin fállet lieđđehervejeaddji Jo2 Vea – Stáhta šaddaniehkkiid ja lieđđehervejeddjiid fágaskuvla, geahča www.vea-fs.no.

Stáhta skuvllaide sáhttet buohkat ohcat.

 
 

Vállje iežat fylkka!

Dáin fylkkain leat lassidieđut dán čuoggái: