Presentasjon (PowerPoint og pdf)

Det er utarbeidet en presentasjon som gir informasjon om videregående opplæring, utdanningsprogrammene og programområdene i Kunnskapsløftet. Presentasjonen er ment som et hjelpemiddel for rådgivere når de skal holde orienteringsmøter om videregående opplæring for elever og foresatte.

Det er viktig å være oppmerksom på at presentasjonen omtaler det som er gjeldende for skoleåret 2018–2019 per 05.09.2017. Presentasjonen blir løpende oppdatert, og nye versjoner legges ut på vilbli.no med datoangivelse.

Presentasjonen legges ut i PowerPoint-format, pdf-format og er tilgjengelig på bokmål og nynorsk.

For å laste ned en av de følgende filene kan du:

  • høyre-klikke (på Mac ctrl + klikk) på lenken og
  • velge «Lagre mål som...» for å lagre filen på maskinen din.

Veiledning til bruk av presentasjonen, PDF, 15.10.2014

Presentasjon om skoleåret 2018–2019

Bokmål:

Nynorsk:

Endringer fra 25.08.2016

Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 23: Endret om rett til videregående opplæring i tre år eller mer.
Side 25: Endret om rett til utvidet opplæringstid ved omvalg

Endringer fra 07.09.2015

Side 3, 7, 9 og 10: Nye oversiktskart.
Side 13 og 17: 280 timer felles programfag på Vg1 kunst, design og arkitektur.
Side 11, 19 og 20: Prosjekt til fordypning er endret til yrkesfaglig fordypning.
Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 28: Endret om fraværsgrense på 10 %.

Endringer fra 15.10.2014

Side 1, 4, 5 og 7: Nye utdanningsprogram er lag til: kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon (studieforberedende).
Side 12–18: Fag- og timefordeling for nye utdanningsprogram.
Side 17, 18 og 20: Skoleeier kan flytte hele fag mellom trinn.
Side 20: Merknad om at endringer i prosjekt til fordypning er til behandling.
Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 28: Tilføyd fraværsgrense på 10 %.
Side 31: Private skoler endret til friskoler.

Endringer fra 21.10.2013

Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 23: Tilføyd punkt om ett års påbygging til generell studiekompetanse etter oppnådd yrkeskompetanse.
Side 31: Fjernet punkt om statlige skoler med utdanningsprogram for naturbruk.
Side 45: Endret informasjon om de som venter på vedtak om oppholdstillatelse.
Side 49: Ny side om voksnes rett til påbygging til generell studiekompetanse.

Endringer fra 08.02.2013

Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 32: Presisering av at søknadsfristen 1. februar gjelder ved søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.
Side 39 og 40: Informasjon om «Spesialundervisning og inntak etter sakkyndig vurdering» er flyttet fremover og endret til informasjon om søknad om fortrinnsrett eller individuell behandling.
Side 41–47: Flyttet tidligere side 39–42 og 44–46 bakover.

Endringer fra 15.10.2012

Side 2, 30, 34 og 37: Lagt til henvisning til vilbli.no.
Side 22: Presisiering av at noen fylker tilbyr elevene å bruke egen pc.
Side 27: Ny side om søkernes plikter.
Side 28: Ny side om elevenes plikter.
Side 29: Flyttet side om samarbeid med foreldre.

Endringer fra 17.10.2011

Side 1 og 5: Helse- og sosialfag er endret til helse- og oppvekstfag.
Side 6: Omformulert til «spesielle opptakskrav».
Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.

Endringer fra 09.10.2010

Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 29: Forklaring på elektronisk ID og MinID.
Side 30: Ny e-postadresse til brukerstøtte.

Endringer fra 01.12.2009

Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår.
Side 31: Ny side om samarbeid med foreldre.
Side 39–40: «Kompetanse på lavere nivå» er endret til «grunnkompetanse».
Veiledningen er også oppdatert.

Endringer fra 15.10.2009

Side 12–17: Matematikk er igjen innlemmet i fellesfag.

Endringer fra 06.10.2008

Side 1: Skoleåret 2010–2011 er lagt inn på forsiden.
Side 12–17: Felles programfag matematikk er skilt ut fra fellesfag.
Side 21: Beløp er oppdatert for inneværende skoleår. Det er lagt til informasjon om lån og andre stipend fra Lånekassen.
Side 29–30: Nye sider om hvordan du søker på vigo.no med MinID.
Side 31: Søknadsfrister er flyttet til side 29. Lagt til påminning om PIN-kodebrev og passord til MinID.
Side 33–34: Flyttet de to siste sidene foran sidene om «Spesielle forhold».
Side 41: Lagt til punkter om utvidet rett for minoritetsspråklige.
Veiledningen er også oppdatert.

Endringer fra 09.12.2007

Side 1: Skoleåret 2009–2010 er lagt inn på forsiden.
Side 8, 22, 29, 31 og 33: Justeringer i formuleringer.
Side 21: Alle elever får fra 2009–2010 gratis læremidler og utstyrsstipend.
Side 38: Ny side, om minoritetsspråkliges rett til språkopplæring.
Side 39: Endret informasjon om voksne, lagt til informasjon om gratis læremidler.

Endringer fra 13.09.2007

Side 4, 12 og 15: Programområdene samfunnsfag og økonomi og språkfag er slått sammen til språk, samfunnsfag og økonomi.

Endringer fra 23.08.2007

Side 16–17: De gule boksene på Vg2 er tegnet litt større så de står i forhold til timetallet.
Side 21: Informasjon om innføring av gratis utstyrsstipend er korrigert slik at innføringstakten nå er korrekt gjengitt.

Endringer fra 06.02.2007

Side 1: Skoleåret 2008–2009 er lagt inn på forsiden.
Side 2: Siden er slettet. Kunnskapsløftet omfatter også de som begynner på Vg3 eller opplæring i bedrift høsten 2008.
Side 21–22: Nye sider med informasjon om innføring av gratis utstyrsstipend og bærbar PC.
Side 28: Friskoler er endret til private skoler med rett til statstilskudd.

Endringer fra 09.11.2006

Side 12 og 21: Følgende endringer i forskrift til til prosjekt til fordypning er innarbeidet: prosjekt til fordypning kan brukes til å ta fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.
Side 13–21: Timetall er oppgitt i årstimetall á 60-minutters enheter.

Endringer fra 23.10.2006

Side 21: 5 timer nyere historie på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse er rettet opp til 5 timer historie.

Endringer fra 23.06.2006

Presentasjonen blir videreført av vilbli.no og Utdanningsdirektoratets logo og designprofil er derfor erstattet av vilbli.no-logo og designprofil.
Tidligere side 3, 6 og 7: Sidene er slettet. Kunnskapsløftet er ikke lenger å betrakte som en ny reform, og oversikt over hva som er nytt og endringer fra Reform 94 til Kunnskapsløftet er derfor fjernet.
Side 7: Informasjon om skjerpede krav til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet er fjernet (med samme begrunnelse som foregående punkt).
Side 9: Vitnemål som dokumentasjon på yrkeskompetanse er tatt med i tillegg til fag- og svennebrev.
Side 12: «Felles programfag» er endret til «programfag».
Side 13–16: Fag- og timefordelingen i utdanningsprogram for studiespesialisering er oppdatert og utvidet til å omfatte alle fire kombinasjonsmuligheter av Vg1 med eller uten formgivingsfag og Vg2 og Vg3 realfag, samfunnsfag og økonomi eller språkfag eller Vg2 og Vg3 formgivingsfag.
Side 14–15: Anmerkning om at kroppsøving inngår i programfagene er fjernet.
Side 19: Anmerkning om kroppsøving er endret.
Side 21: «Felles programfag» i prosjekt til fordypning er endret til «programfag». Feil i timetallet er korrigert i bokmålsversjonen.
Side 25: Tidligere side 34 om rådgivning, veiledning og hjelp er flyttet til side 25.
Side 27: Spesialskoler er fjernet fra listen over statlige skoler.
Side 28: Lenke til www.vigo.no er lagt til. Søknadsfristen 1. februar er utdypet. Rådgiver er tatt med som kontaktpunkt hvis du angrer på valgene dine.

Endringer fra 20.03.2006

Side 16–23: Fag- og timefordelingen er endret i henhold til rundskriv F12-06.
Strukturkartene på de siste sidene er erstattet av en lenke til et generert pdf-dokument med oppdatert versjon av strukturen.

Endringer fra 08.02.2006

Side 8, 17, 19 og 39: Kunnskapsdepartementet har fastsatt at programområdet skal hete formgivingsfag.

Endringer fra 03.02.2006

Side 8, 17, 19 og 39: Utdanningsdirektoratet vurderer, i tråd med ønske fra høringsinstanser, å endre navn på programområde formgivingsfag til programområde kunst og design.

Endringer fra 25.01.2006

Strukturkartene er oppdatert.
Side 43: Under elektrofag er Vg2 El-energi endret til Vg2 Elenergi.
Side 45: Under medier og kommunikasjon er Vg3 Reklame, illustrasjon og design endret til Vg3 Mediedesign.
Side 51: Under teknikk og industriell produksjon er Vg2 Skipsteknikk endret til Vg2 Maritime fag.

Endringer fra 21.10.2005

Side 10 og 21: Det er ikke avklart om 2. fremmedspråk skal inngå som en del av generell studiekompetanse med 8 timer på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse.
Side 15 og 21: Forklaring av prosjekt til fordypning er endret.
Side 26: Det er lagt inn presisering av at det finnes norske friskoler i utlandet.
Side 36: Det er lagt inn en presisering av at det er mindreårige asylsøkere som venter på vedtak om oppholdstillatelse som kan tas inn til videregående opplæring.
Side 38–51: Strukturkartene er oppdatert.

Endringer fra 19.10.2005

Side 26: Friskoler er godkjent av Utdanningsdirektoratet.
Side 29: Sidene om valg av hvilket som helst lærefag etter Vg2 er tatt bort i påvente av forskriftsendring om fag- og yrkesopplæring.
Side 45: Vg3 helseservice er korrigert til helsesekretær.
Side 45: Vg3 tannhelseservice er korrigert til tannhelsesekretær.
Side 47: Vg3 landbruk er endret til landbruk og husdyrhold.
Side 48: Fiskeindustrifaget er endret til sjømatfaget.

Endringer fra 18.10.2005

Side 8: Alle fire programområder i utdanningsprogram for studiespesialisering er likestilt.

Endringer fra 16.10.2005

Side 41: Strukturkartene for musikk, dans og drama og studiespesialisering er endret slik at det bare er én gul Vg1-kasse for hvert av de to utdanningsprogrammene.

Endringer fra 14.10.2005

Side 26: Statlige skoler med utdanningsprogram for naturbruk (design og håndverk er fjernet).
Side 41-51: Det er lagt inn større strukturkart slik at de skal være bedre egnet til lysbildefremvisning.

Oversikt over tidligere versjoner

07.09.2015: vilblino20150907.pdf
07.09.2015: vilblino20150907.ppt
07.09.2015: vilblino20150907nynorsk.pdf
07.09.2015: vilblino20150907nynorsk.ppt
15.10.2014: vilblino20141015.pdf
15.10.2014: vilblino20141015.ppt
15.10.2014: vilblino20141015nynorsk.pdf
15.10.2014: vilblino20141015nynorsk.ppt
21.10.2013: vilblino20131021.pdf
21.10.2013: vilblino20131021.ppt
21.10.2013: vilblino20131021nynorsk.pdf
21.10.2013: vilblino20131021nynorsk.ppt
08.02.2013: vilblino20130208.pdf
08.02.2013: vilblino20130208.ppt
08.02.2013: vilblino20130208nynorsk.pdf
08.02.2013: vilblino20130208nynorsk.ppt
15.10.2012: vilblino20121015.pdf
15.10.2012: vilblino20121015.ppt
15.10.2012: vilblino20121015nynorsk.pdf
15.10.2012: vilblino20121015nynorsk.ppt
17.10.2011: vilblino20111017.pdf
17.10.2011: vilblino20111017.ppt
17.10.2011: vilblino20111017mindre.pdf
17.10.2011: vilblino20111017nynorsk.pdf
17.10.2011: vilblino20111017nynorsk.ppt
17.10.2011: vilblino20111017nynorskmindre.pdf
09.10.2010: vilblino20101009.pdf
09.10.2010: vilblino20101009.ppt
09.10.2010: vilblino20101009mindre.pdf
09.10.2010: vilblino20101009nynorsk.pdf
09.10.2010: vilblino20101009nynorsk.ppt
09.10.2010: vilblino20101009nynorskmindre.pdf
01.12.2009: vilblino20091201.pdf
01.12.2009: vilblino20091201.ppt
01.12.2009: vilblino20091201mindre.pdf
01.12.2009: vilblino20091201nynorsk.pdf
01.12.2009: vilblino20091201nynorsk.ppt
01.12.2009: vilblino20091201nynorskmindre.pdf
15.10.2009: vilblino20091015.pdf
15.10.2009: vilblino20091015.ppt
15.10.2009: vilblino20091015mindre.pdf
15.10.2009: vilblino20091015nynorsk.pdf
15.10.2009: vilblino20091015nynorsk.ppt
15.10.2009: vilblino20091015nynorskmindre.pdf
06.10.2008: vilblino20081006.pdf
06.10.2008: vilblino20081006.ppt
06.10.2008: vilblino20081006mindre.pdf
06.10.2008: vilblino20081006nynorsk.pdf
06.10.2008: vilblino20081006nynorsk.ppt
06.10.2008: vilblino20081006nynorskmindre.pdf
09.12.2007: vilblino20071209.pdf
09.12.2007: vilblino20071209.ppt
09.12.2007: vilblino20071209mindre.pdf
09.12.2007: vilblino20071209nynorsk.pdf
09.12.2007: vilblino20071209nynorsk.ppt
09.12.2007: vilblino20071209nynorskmindre.pdf
13.09.2007: vilblino20070913.pdf
13.09.2007: vilblino20070913.ppt
13.09.2007: vilblino20070913mindre.pdf
13.09.2007: vilblino20070913nynorsk.pdf
13.09.2007: vilblino20070913nynorsk.ppt
13.09.2007: vilblino20070913nynorskmindre.pdf
23.08.2007: vilblino20070823.pdf
23.08.2007: vilblino20070823.ppt
23.08.2007: vilblino20070823mindre.pdf
23.08.2007: vilblino20070823nynorsk.pdf
23.08.2007: vilblino20070823nynorsk.ppt
23.08.2007: vilblino20070823nynorskmindre.pdf
06.02.2007: vilblino20070206.pdf
06.02.2007: vilblino20070206.ppt
06.02.2007: vilblino20070206mindre.pdf
06.02.2007: vilblino20070206nynorsk.pdf
06.02.2007: vilblino20070206nynorsk.ppt
06.02.2007: vilblino20070206nynorskmindre.pdf
09.11.2006: vilblino20061109.pdf
09.11.2006: vilblino20061109.ppt
09.11.2006: vilblino20061109mindre.pdf
09.11.2006: vilblino20061109nynorsk.pdf
09.11.2006: vilblino20061109nynorsk.ppt
09.11.2006: vilblino20061109nynorskmindre.pdf
23.10.2006: vilblino20061023.pdf
23.10.2006: vilblino20061023.ppt
23.10.2006: vilblino20061023mindre.pdf
23.10.2006: vilblino20061023nynorsk.pdf
23.10.2006: vilblino20061023nynorsk.ppt
23.10.2006: vilblino20061023nynorskmindre.pdf
23.06.2006: Udir20060623.pdf
23.06.2006: Udir20060623.ppt
23.06.2006: Udir20060623mindre.pdf
23.06.2006: Udir20060623nynorsk.pdf
23.06.2006: Udir20060623nynorsk.ppt
23.06.2006: Udir20060623nynorskmindre.pdf
20.03.2006: Udir20060320.pdf
20.03.2006: Udir20060320.ppt
20.03.2006: Udir20060320mindre.pdf
20.03.2006: Udir20060320nynorsk.pdf
20.03.2006: Udir20060320nynorsk.ppt
20.03.2006: Udir20060320nynorskmindre.pdf
03.02.2006: Udir20060203.pdf
03.02.2006: Udir20060203.ppt
03.02.2006: Udir20060203mindre.pdf
03.02.2006: Udir20060203nynorsk.pdf
03.02.2006: Udir20060203nynorsk.ppt
03.02.2006: Udir20060203nynorskmindre.pdf
25.01.2006: Udir20060125.pdf
25.01.2006: Udir20060125.ppt
25.01.2006: Udir20060125mindre.pdf
25.01.2006: Udir20060125nynorsk.pdf
25.01.2006: Udir20060125nynorsk.ppt
25.01.2006: Udir20060125nynorskmindre.pdf
28.10.2005: Udir20051028.pdf
28.10.2005: Udir20051028.ppt
28.10.2005: Udir20051028mindre.pdf
28.10.2005: Udir20051028nynorsk.pdf
28.10.2005: Udir20051028nynorsk.ppt
28.10.2005: Udir20051028nynorskmindre.pdf
21.10.2005: Udir20051021.pdf
21.10.2005: Udir20051021.ppt
21.10.2005: Udir20051021mindre.pdf
19.10.2005: Udir20051019.ppt
19.10.2005: Udir20051019.pdf
19.10.2005: Udir20051019mindre.pdf
18.10.2005: Udir20051018.ppt
18.10.2005: Udir20051018.pdf
18.10.2005: Udir20051018mindre.pdf
16.10.2005: Udir20051015.ppt
16.10.2005: Udir20051015.pdf
16.10.2005: Udir20051015mindre.pdf
14.10.2005: Udir20051013.ppt
14.10.2005: Udir20051013.pdf