Mediat ja gulahallan

Don oahpat

 • muitalanteknihkaid, main barggat teavsttain, jienain ja govain
 • media váikkuheami birra, mediahistorjjá ja journalistihka birra
 • hábmet dan maid áiggut dadjat, mo ovdanbuvttát ja ráhkadat layout
 • geavahit hámi, ivnniid, čuovgga ja jiena váikkuhanreaidun
 • ovddidit iežat digitála gelbbolašvuođa
 • teorehtalaš fágaid

Dus berre leat 

 • čehppodat ovdanbuktit iežat čálalaččat ja njálmmálaččat 
 • estetihkalaš áicu ja buorre ivdneoaidnu
 • beroštupmi diehtojuohkinteknologiijaide ja digitála mediaide

Don olahat

 • studerengelbbolašvuođa ja sáhtát váldit alit oahpu 

Jos válddát alit oahpu, de sáhtát šaddat earret eará 

 • journalistan, teakstačállin dahje sisdoallobuvttadeaddjin 
 • webdesignerin, interakšuvnna hábmejeaddjin dahje speallohábmejeaddjin
 • jietnateknihkarin, jietna- dahje filbmabuvttadeaddjin
 • gulahallanráđđeaddin dahje media- ja servodatkonsuleantan
  Soaittát maid studeret eará fidnui – go dus lea oppalaš studerengelbbolašvuohta, de sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universiteahtaid oahpuide

Bargosadjin soaitá leat

 • áviisa dahje magasiidna
 • máinnusdoaimmahat dahje gulahallandoaimmahat 
 • buvttadanfitnodat dahje mediafitnodat
 • almmolaš fitnodagat

Alit oahppu

Go olahat oppalaš studerengelbbolašvuođa, de sáhtát ohcat eanaš allaskuvllaid ja universitehtaid oahpuide. Muhtin oahpuide gal leat erenoamáš ohppuibeassangáibádusat:
 • Sisabeassangeahččaleamit Ollu mediafágalaš oahpuide gáibiduvvo geavatlaš sisabeassangeahččaleapmi. Mediat ja gulahallan addá dutnje buori vuođu dakkár sisabeassangeahččalemiid čađaheapmái.  
 • Reálafágagáibádus: Muhtun oahpuide gáibidit ahte leat váldán dihto reálafágaid, ovdamearkka dihte inšenevra-, reálafága- ja medisiinna oahpuide. Don gávnnat ohppuibeassangáibádusaid neahttasiiddus samordnaopptak.no. Jos válljet mediaid ja gulahallama, de ii soaitte du diibmoplánii čáhkat buot reálafágat, maid dárbbašat. Dárkkis iežat skuvllain fálletgo dat reálafágaid, jos áiggošit daid válljet.

Fágaid válljen mediaid ja gulahallama oahppoprográmmas

 • Sáhtát ieš válljet golbma prográmmafága, ovtta Jo2:s ja guokte Jo3:s.
  • Prográmmafágain, maid válljet, sáhtát čiekŋut mediaide ja gulahallamii ja/dahje fágaide, mat gullet studeremii ráhkkanahtti oahppoprográmma eará prográmmasurggiide (ovdamearkka dihte reálafága dahje vierisgiella).
  • Du skuvla dat mearrida guđe prográmmafágaid dat fállá.
  • Itgo lohkan vierisgiela nuoraidceahkis? Dalle fertet válljet vierisgiela oktasašfágan Jo3:s, itge de beasa válljet prográmmafága Jo3:s.
 • Leatgo dus erenoamáš jurdagat boahtteáiggi hárrái? Dárkkis mii gáibiduvvo daid oahpuide, maidda dus lea beroštupmi, ovdalgo válljet fágaid.
 • Vierisgiela ja reálafága prográmmafágain oažžu lassičuoggáid go ohcá alit ohppui.