Vis meny

Fidnut ja gelbbolašvuođat joatkkaoahpahusa maŋŋá

Dáhtaelektronihkar (fágareive)

Áigeguovdilis bargosajit

Dáhtaelektronihkar sáhttá bargat máŋggalágan unna ja stuorra fitnodagain, eanaš ealáhusain ja bargoeallinsurggiin.

Váldobarggut

Váldobarggut leat

  • bidjat, jođihit ja máŧasatnit iešguđetlágan elektrovnnalaš vuogádagaid ja dáhtavuogádagain
  • geavahit ja meannudit rusttegiid, prográmmaid, dieđuid ja dáhtaid
  • ásahit oktavuođa iešguđetlágan rusttegiid ja vuogádagaid gaskii
  • bargat sihkkarvuođain, boasttuvuođaid ohcamiin ja gulahallanproblematihkain
  • neavvut kundariid mo válljet ja geavahit rusttegiid ja vuogádagaid ja heivehit rusttegiid/vuogádagaid kundariid dárbbuid mielde
  • ráhkadit kundariidda heivehuvvon dokumentašuvnna ja oahpahit

Persovnnalaš iešvuođat

Dáhtaelektronihkar berre beroštit ovdánahttimis ja ođđa teknologiijas. Dus fertejit leat buorit guottut persovdnasuoji ja etihka hárrái. Galggat nagodit dahkat álgagiid, bargat beaktilit, ja čájehit buriid árvvoštallannávccaid. Berret leat gearggus bálvalit ja guldalit kundariid sávaldagaid ja dárbbuid.

Vállje luotta, de beasat lohkat eanet oahpahusas