Spesielle tilbod for minoritetsspråklegeSom minoritetsspråkleg kan du søkje om å

 • bruke meir enn tre år på opplæringa
  Dersom du har rett til særskild språkopplæring eller spesialundervisning, har du rett til opptil to ekstra opplæringsår.
 • få eit innføringsår for minoritetsspråklege søkjarar (førebuande Vg1) før du søkjer vanleg Vg1
  Nokre fylke tilbyr førebuande Vg1 før du begynner på ordinær vidaregåande opplæring. Du brukar ikkje av retten du har til tre års opplæring. Innføringstilbodet kan bli gjeve i eigne grupper eller klassar.
 • erstatte framandspråkopplæring med eksamen i morsmålet ditt
  Dette gjeld dei programområda der framandspråk er obligatorisk.
 • bruke programfagstimane i studieførebuande utdanningsprogram til styrking av opplæringa i norsk og engelsk
  Dette gjeld 280 timar som kan fordelast over tre år.

Informasjon frå Vestland

Informasjon frå Vestland vil vere klar i løpet av hausten

Vestland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart han er klar.

 • Det er viktig at du les tilleggsinformasjonen frå Vestland.
 • Hald deg derfor oppdatert på vilbli.no utover hausten!

Her kan du lese informasjonen som gjeld for dette skuleåret:
Spesielle tilbod for minoritetsspråklege (skuleåret 2023-2024)