Rådgivarar og rettleiararAlle vidaregåande skolar har ei sosialpedagogisk rådgivingsteneste og ei utdannings- og yrkesrådgivingsteneste som samarbeider med den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) og oppfølgingstenesta (OT) i fylkeskommunen. Rådgivarane i skolen og dei tilsette i PPT og OT har tausheitsplikt når det gjeld opplysningar av privat og personleg karakter.

Lærlingar og lærekandidatar kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via fagopplæringskontoret, for å få rådgiving og rettleiing.

Informasjon frå Vestland

Informasjon frå Vestland vil vere klar i løpet av hausten

Vestland har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart han er klar.

  • Det er viktig at du les tilleggsinformasjonen frå Vestland.
  • Hald deg derfor oppdatert på vilbli.no utover hausten!

Her kan du lese informasjonen som gjeld for dette skuleåret:
Rådgivarar og rettleiarar (skuleåret 2023-2024)