Musikk, dans og drama

Du vel fordjuping innan

Du lærer

Avhengig av fagvala dine:

 • musikkutøving, individuelt og i samspel
 • danseuttrykk, danseteknikkar og koreografi
 • skodespelarteknikkar, regi og teaterproduksjon
 • å vidareutvikle dei kunstneriske ferdigheitene dine
 • teoretiske fag

Du bør vere

Avhengig av fordjupinga di:

 • musikalsk og god til å syngje eller spele eit instrument
 • god i ei form for dans
 • interessert i å spele roller og stå på ein scene
 • innstilt på å øve mykje, aleine og saman med andre, i og utanfor skoletida
 • kreativ
  Inntil halvparten av elevane på Vg1 kan takast inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheiter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høgare utdanning

Dersom du tek høgare utdanning, kan du blant anna bli

 • dansar, koreograf eller dansepedagog
 • songar, musikkpedagog eller musikkterapeut
 • skodespelar, scenograf eller dramaturg
 • Du kan også utdanne deg til andre yrke – med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet

Arbeidsstader kan vere

 • teater eller operahus
 • orkester, konsertscener eller band
 • sjukeheimar eller skolar

Opptakskrav til høgare utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Men nokre studium har spesielle opptakskrav: 

 • Opptaksprøver: Mange kunstfaglege studium innan dans, drama eller musikk krev ei praktisk opptaksprøve. Med dans, drama eller musikk får du eit godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver.
 • Realfagskrav: Nokre studium krev at du har visse realfag. Eksempel på slike studium er ingeniør-, realfags- og medisinske studium. Du finn opptakskrava til høgskole- og universitetsstudium på samordnaopptak.no. På musikk, dans og drama kan det vere vanskeleg å få plass på timeplanen til å velje alle dei realfaga du treng. Sjekk med skolen din om dei kan tilby deg dei realfaga du ønskjer å ta.

Val av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama

 • Tre programfag kan du velje sjølv, eitt på Vg2 og to på Vg3.
  • Dei valfrie programfaga kan vere vidare spesialisering innan dans, drama eller musikk og/eller fag frå eit anna programområde i studieførebuande utdanningsprogram (for eksempel realfag eller framandspråk).
  • Det er opp til skolen din kva programfag dei tilbyr.
  • Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? Då må du ta framandspråk som fellesfag på Vg3 i staden for eitt av dei to valfrie programfaga på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdraumar? Då bør du sjekke opptakskrava til studia, før du velg fag.
 • Programfag i framandspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning