Vis meny

Læreplan for industrimålarfaget

Tilbake til oversikta
Sjå heile læreplanen på www.udir.no/kl06/IMF3-01

Formål

Industrimalerfaget har stor betydning for vern av overflater av installasjoner innen industrien, bygg og anlegg, terminalanlegg, kraftverk og skipsverft. Særlig oppsving fikk faget på 1970-tallet i forbindelse med oljeinstallasjoner i Nordsjøen. Faget omfatter forbehandling og oppbygging av korrosjonshindrende og brannsbeskyttende belegg på stålkonstruksjoner og metaller. Faget skal ivareta samfunnsmessige, økonomiske og estetiske verdier og bidra til å dekke samfunnets behov for kompetanse innen korrosjonsvern.

Opplæringen skal bidra til kompetanse på blåserensing, sprøytemaling, metallisering og tankcoating, materialer og kvalitet. Opplæringen skal fremme bruk av tekniske hjelpemidler og miljøvennlige produkter. Videre skal opplæringen vise fagets bredde fra tradisjonelt håndverk til industriell overflatebehandling.

Opplæringen skal også bidra til å fremme kreativitet, gode arbeidsvaner og evne til kommunikasjon med kunder, kollegaer og andre samarbeidspartnere. Videre skal opplæringen vise fagets bredde som tradisjonelt håndverk. Opplæringen i faget skal ivareta kravene til helse, miljø og sikkerhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrksetittel er industrimaler.

Grunnleggjande dugleik

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i industrimalerfaget innebærer å kommunisere med ulike samarbeidspartnere. Det innebærer også å kunne dokumentere arbeidsprosessene fram til det ferdige produktet. I tillegg vil det si å kunne diskutere og vurdere faglige løsninger og arbeidsprosesser.

Å kunne lese i industrimalerfaget innebærer å finne fram til relevant faglitteratur, regelverk og standarder. Det innebærer også å forstå innholdet i og bruke spesifikasjoner, tegninger, produktbeskrivelser og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i industrimalerfaget innebærer å beregne tid, pris, areal, volum og mengder. Det innebærer også å ta mål av overflater.

Å kunne bruke digitale verktøy i industrimalerfaget innebærer å bruke digitale verktøy i forbindelse med planlegging, produksjon, dokumentasjon og kommunikasjon. Det innebærer også bruk av slike verktøy til beregninger, tegning, bildebehandling og føring av sjekklister knyttet til kvalitetssikring.

Industrimålarfaget

Trinn

Opplæring i bedrift / Vg3

Eksamen

Lærlingane skal opp til fagprøva.

Hovudområde

Forbehandling og påføring

Hovedområdet handler om vurdering av underlag. Det omfatter også sandblåsing, maskering og preservering av underlag og bruk av ulike typer påføringsteknikker. Videre inngår ulike typer materialer og valg av verktøy og utstyr til forbehandling og påføring.

Målet er at eleven skal kunne:
 • vurdere behov for forbehandling på ulike underlag
 • utføre sandblåsing og andre relevante forbehandlingsmetoder
 • vurdere rustgrad og renhetsgrad etter gjeldende standarder
 • vurdere om underlaget tilfredsstiller gjeldende krav, før påføring av maling og annet belegg
 • utføre maskering og preservering i forbindelse med forbehandling og påføring
 • utføre tykkelsesbygging med belegg på vanskelige tilgjengelige steder
 • bruke ulike typer påføringsutstyr
 • påføre ulike typer maling og annet belegg
 • velge, bruke og vedlikeholde verktøy og maskiner
 • planlegge og utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet

Verne- og miljøarbeid

Hovedområdet handler om helse, miljø og sikkerhet. Det omfatter også risikovurdering og håndtering av kjemikalier og avfall i henhold til gjeldende regelverk. Bruk av arbeidsplattformer og stillas står sentralt.

Målet er at eleven skal kunne:
 • foreta risikovurdering av egne arbeider i henhold til gjeldende regelverk
 • bruke personlig verneutstyr tilpasset produkttype og arbeidsoppgave
 • bruke stiger, arbeidsplattformer og stillaser i henhold til gjeldende regelverk
 • håndtere avfallsprodukter etter gjeldende regelverk for behandling av spesialavfall
 • håndtere helsefarlige kjemikalier i henhold til opplysninger i stoffkartoteket
 • bruke arbeidsutstyr, verktøy og maskiner i henhold til gjeldende regelverk
 • utføre arbeidet rasjonelt og økonomisk
 • utføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • vurdere og dokumentere eget arbeid og utføre kvalitetssikring

Bransjelære

Hovedområdet handler om materialkunnskap, produkter og produksjonsutstyr. Det omfatter også fagets utvikling og plass i samfunnet. Bruk av digitale verktøy til informasjonsinnhenting inngår i hovedområdet.

Målet er at eleven skal kunne:
 • gjøre rede for fagets utvikling og plass i samfunnet
 • gjøre rede for innholdet i relevant nasjonalt og internasjonalt regelverk som gjelder kundens rettigheter og plikter, herunder regler om klageadgang
 • drøfte betydningen av samhandling på arbeidsplassen
 • drøfte yrkesetiske retningslinjer
 • gjøre rede for egenskaper og funksjonsområder til ulike materialer og produkter
 • bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting

Programområde med industrimålarfaget

Bedrifter som kan gi opplæring i industrimålarfaget

Ingen opplysningar om bedrifter som tilbyr dette