Helsearbeidarfaget

 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Vidaregåande trinn 1

Yrke og kompetansar

Vg2 – Vidaregåande trinn 2

Yrke og kompetansar

Vg3 – Vidaregåande trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesnemning

 • Helsefagarbeidar (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidsstader

  Helsefagarbeidaren arbeider i spesialisthelsetenesta, i psykisk helsevern på alle nivå og i institusjonar og varierte omsorgs- og behandlingstilbod i kommunal og privat sektor.

  Sentrale arbeidsoppgåver

  Helsefagarbeidaren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasientar og brukarar av helse- og sosialtenesta. Sentrale arbeidsområde er

  • utøving av fagleg forsvarleg og omsorgsfull helsehjelp med brukaren i sentrum
  • arbeid med helsefremjande, førebyggjande og rehabiliterande pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltaking i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukaren
  • arbeid etter med gjeldande hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipp
  • å handtere medikament etter gjeldande lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering
  Personlege eigenskapar

  Det er viktig med personleg kompetanse i forhold til yrkesutøvinga. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta omsyn til andre menneske. Du bør kunne arbeide både sjølvstendig og saman med andre.

  Formelle krav

  For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeidar må du ha autorisasjon frå Helsedirektoratet.

Meir om helsefagarbeidar