Vurdering i læretidaLærebedrifta skal gi deg undervegsvurdering utan karakter.

Undervegsvurdering skal

  • brukast som ein reiskap i læreprosessen
  • danne grunnlag for tilpassa opplæring
  • bidra til at du aukar kompetansen din i faget

Undervegsvurderinga skal bli gitt løpande og systematisk, som skriftlege eller munnlege meldingar. Meldingane skal gi grunngitt informasjon om kva kompetanse du har, og rettleiing om korleis du kan auke kompetansen din i faget. Det skal kunne dokumenterast at undervegsvurdering er gitt.

Som ein del av undervegsvurderinga har du minst éin gong kvart halvår rett til ein samtale med instruktøren din om utviklinga di med tanke på kompetansemåla i faget.

Er du lærekandidat, skal du ha undervegsvurdering i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for deg.

Eigenvurdering

Som lærling eller lærekandidat skal du ta aktivt del i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Eigenvurderinga di er ein del av undervegsvurderinga.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet