Rådgivarar og rettleiararAlle vidaregåande skolar har ei sosialpedagogisk rådgivingsteneste og ei utdannings- og yrkesrådgivingsteneste som samarbeider med den pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) og oppfølgingstenesta (OT) i fylkeskommunen. Rådgivarane i skolen og dei tilsette i PPT og OT har tausheitsplikt når det gjeld opplysningar av privat og personleg karakter.

Lærlingar og lærekandidatar kan kontakte PPT eller OT, eventuelt via fagopplæringskontoret, for å få rådgiving og rettleiing.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: