Naturbruk

Du lærer

 • om naturmaterialar og landskapsutforming
 • om fiske- og friluftsliv
 • om dyrestell og dyrevelferd
 • om planteliv og naturprosessar
 • om biologisk produksjon

Du bør

 • ha anlegg for praktisk arbeid
 • vere interessert i utendørs arbeid
 • vere omsorgsfull overfor menneske, dyr og miljø

Du kan bli

 • gartnar eller agronom
 • skogsoperatør
 • hovslagar eller hestefaglært
 • fagarbeidar i reindriftsfaget
 • fiskar eller fagarbeidar i akvakultur
  Sjå alle yrke og kompetansar

Du oppnår

Arbeidsstader

 • nyanlegg og vedlikehald i offentleg og privat verksemd
 • landbruk eller skogbruk
 • gartneri eller hagebruk
 • fiske eller fiskeoppdrett
 • reindrift

Vidare utdanning

Yrkesfagleg opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller utan fag- eller sveinebrev). Etter fullført yrkesfagleg opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta vidare utdanning:
 • Du kan ta vidare utdanning på fagskole. Ei fagskoleutdanning er ei kort og yrkesretta vidareutdanning som er berekna på dei som har gått yrkesfag.
 • Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  - etter Vg2 eller
  - etter oppnådd yrkeskompetanse
  Då har du moglegheit til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Hugs at nokre studium, f.eks. ingeniør-, realfags- og medisinske studium, føreset at du har visse realfag.
 • Du kan ta studieførebuande Vg3 naturbruk
  Da har du moglegheit til å ta høgare utdanning ved høgskole eller universitet. Avhengig av tilbodet ved skolen kan du velge realfag som gir kompetanse for høgare utdanning innan f.eks. miljø- og biovitskap.
 • Du kan også søkje opptak til høgare utdanning etter forkurs eller gjennom Y-vegen, yrkesfagleg veg til høgare utdanning. Y-vegen er berekna på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-vegen er vanlegast innan realfags- og ingeniørstudium.