Kva kan du søkje?Du kan velje mellom 15 utdanningsprogram. På sidene med utdanningsprogramma finn du omtale av programområda, kva for tilbod som finst i ditt fylke, og kva for tilbod den enkelte skolen har. Sjå òg Inntaksreglar og poengutrekning.

Det er utarbeidd eigne opplæringstilbod og læreplanar for elevar som er

Sjå òg

Søkjer du Vg1?

Du må søkje tre ulike utdanningsprogram i prioritert rekkjefølgje. Dette gjeld òg ved omval. Fører du opp færre enn tre ønske, vil du kunne bli plassert på eit utdanningsprogram du ikkje har søkt.

Du har ikkje rett til inntak på ein bestemt skole, sjølv om du har høve til å prioritere skolar. Klarer du ikkje å konkurrere deg inn ved nokon av dei ønskte skolane, kan du få tilbod om plass ved ein skole du ikkje har søkt.

Søkjer du Vg2, Vg3 eller læreplass?

Du har berre rett til å få plass på eit programområde som du er kvalifisert for. Dette gjeld òg ved omval. Før opp fleire ønske. Så langt som mogleg bør du utnytte alle moglegheitene i søknadsskjemaet.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: