Inntak etter individuell behandlingFøresegnene om inntak etter individuell behandling finst i kapittel 6 i forskrift til opplæringslova.

Inntak til Vg1

Du skal ikke takast inn etter poeng, men etter ei individuell behandling dersom du
 • har hatt rett til spesialundervisning og manglar karakter i meir enn halvparten av faga.
  Søknadsfrist 1. februar.
 • har hatt rett til særskilt språkopplæring og manglar karakter i meir enn halvparten av faga.
  Søknadsfrist 1. februar.
 • manglar karakter i meir enn halvparten av faga av andre årsaker.
  Søknadsfrist 1. mars.
 • ikke har talkarakterar eller samanliknbart karaktergrunnlag.
  Søknadsfrist 1. mars.
 • må bli behandla individuelt av andre særlege, tungtvegande grunnar.
  Søknadsfrist 1. februar.
Blir du teken inn etter individuell behandling, har du ikkje rett til inntak på eit særskilt utdanningsprogram, men rett til inntak på eitt av tre prioriterte utdanningsprogram.

Inntak til Vg2 og Vg3

Spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse

Du skal ikke takast inn etter poeng, men etter ei individuell behandling dersom du har vedtak om spesialundervisning på føregåande trinn, og på grunn av vedtaket ikkje har vurdering med karakter i fleire fag.
Inntaket skjer då etter ei heilskapleg vurdering av om det er forsvarleg ut frå føresetnadene dine at du held fram på neste trinn. Det skal leggjast vekt på både ei sakkunnig vurdering og prioriteringane dine. Du blir då teken inn til eit programområde på Vg2 eller Vg3 som byggjer på utdanningsprogrammet på Vg1 eller programområdet på Vg2 som du har gjennomført tidlegare.

Dette gjeld også deg som følgjer eit planlagt løp mot grunnkompetanse.

Søknadsfrist 1. februar.

Ikke talkarakterar eller samanliknbart karaktergrunnlag

Du skal takast inn etter ei individuell behandling og eventuelt etter uttale frå avgivarskolen dersom du ikkje har talkarakterar eller samanliknbart karaktergrunnlag frå Vg1 eller Vg2.

Søknadsfrist 1. mars.

Ikkje bestått eitt eller fleire fag på føregåande trinn

Du kan bli teken inn som fulltidselev på Vg2 eller Vg3 sjølv om du ikkje har bestått eitt eller flere fag på føregåande trinn.
Fylkeskommunen må i så fall finne det forsvarleg etter ei heilskapleg vurdering. Det må vurderast om det er dokumentert at du har den kompetansen som er nødvendig etter læreplanverket  for å følgje opplæringa på neste trinn, og om du samla sett har faglege føresetnader for å følgje opplæringa på dette nivået.
Oppfyller du ikkje vilkåra for å bli teken inn som fulltidelev, kan du søkje om å bli teken inn som deltidselev. Du vil i så fall bli teken inn etter fulltidselevar.

Søknadsfrist 1. februar.

Andre særlege grunnar

Du kan også bli teken inn individuelt til Vg2 eller Vg3 dersom det ligg føre tungtvegande grunner, og du har eit spesielt behov for dette.

Søknadsfrist 1. februar.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: