Idrettsfag

Du lærer 

 • om fysisk aktivitet og trening
 • treningsleiing
 • om helse, kosthald og oppbygginga av kroppen
 • teoretiske fag

Du bør vere

 • interessert i helse og fysisk aktivitet
 • innstilt på trening kvar dag, i og utanfor skoletida
 • god i éin eller fleire idrettar
  Inntil halvparten av elevane på Vg1 kan takast inn på grunnlag av opptaksprøve eller dokumenterte ferdigheiter.

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høgare utdanning

Dersom du tek høgare utdanning, kan du blant anna bli 

 • fysioterapaut, idrettspsykolog eller personleg trenar
 • lærar, idrettskonsulent eller rådgivar innan fysisk aktivitet og helse
 • leiar innan naturbasert friluftsliv og turisme
 • politi, befal eller offiser
 • Du kan også utdanne deg til andre yrke – med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet

Arbeidsstader kan vere

 • skolar
 • treningssenter eller idrettsorganisasjonar
 • behandlingsinsitusjonar
 • militær- og politivesen

Opptakskrav til høgare utdanning 

Med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Men nokre studium har spesielle opptakskrav:
 • Opptaksprøver: Forsvaret og politihøgskolen har fysiske minstekrav. Med idrettsfag får du eit godt grunnlag for å gjennomføre fysiske testar.
 • Realfagskrav: Nokre studium krev at du har visse realfag. Eksempel på slike studium er ingeniør-, realfags- og medisinske studium. Du finn opptakskrava til høgskole- og universitetsstudium på samordnaopptak.no. På idrettsfag kan det vere vanskeleg å få plass på timeplanen til å velje alle dei realfaga du treng. Sjekk med skolen din om dei kan tilby deg dei realfaga du ønskjer å ta.

Val av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velje sjølv, eitt på Vg2 og to på Vg3.
  • Dei valfrie programfaga kan vere vidare spesialisering innan idrettsfag og/eller fag frå eit anna programområde i studieførebuande utdanningsprogram (for eksempel realfag eller framandspråk).
  • Det er opp til skolen din kva programfag dei tilbyr.
  • Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? Då må du ta framandspråk som fellesfag på Vg3 i staden for eitt av dei to valfrie programfaga på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdraumar? Då bør du sjekke opptakskrava til studia, før du velg fag.
 • Programfag i framandspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning.