Fagoperatør i kjemisk prosessindustri (fagbrev)

Aktuelle arbeidsstader

Som fagoperatør kan du få jobb i den kjemiske prosessindustrien. Den omfattar ei rekkje bransjeområde som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri og produksjon av sildolje, olje og gass offshore. Du kan òg få jobb i metallurgisk industri, til dømes i eit smelteverk, ovnshus eller støperi.

Sentrale arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsområde er

  • sikker start, stopp og drift av produksjonseiningar og prosessar i høve til prosedyrer og retningsliner
  • arbeid med kjemikalium av forskjellige faregrader og aggregattilstandar, ekstremt låge og høge temperaturar og trykk og utstyr med store dimensjonar
  • arbeid med ovnar med ekstremt høge temperaturar
  • bruk av tekniske flytskjema
  • overvaking og drift av mekanisk utstyr
  • overvaking og feilsøkjing av prosessutstyr og prosessar
  • klargjering av prosessutstyr for vedlikehald og gjennomføring av forebyggjande vedlikehald

Personlege eigenskapar

Ein fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, både sjølvstendig og saman med andre. Det blir stilt store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansane (lukte, lytte, sjå, føle) for å observere uønskte situasjonar. Du må kunne løyse akutte problem raskt og effektivt.