Fag og val av fag

På sidene med utdanningsprogramma finn du omtale av innhaldet for kvart programområde, med fag- og timefordelinga som viser kor mange timar du skal ha av kvart fag, kva fag du må ha, og kva fag du kan velje. Sjå eksempel frå studiespesialisering og eksempel frå bygg- og anleggsteknikk.

Du finn òg lenkjer til omtaler av faga, henta frå læreplanane:

Fag- og timefordeling i studieførebuande utdanningsprogram

Timefordelinga og reglane for val av fag i studieførebuande utdanningsprogram er omtala i strukturkartet, sjå lenkjer nedanfor. Spesielle reglar er utdjupa i følgjande avsnitt:

Idrettsfag

Kunst, design og arkitektur

Medium og kommunikasjon

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering

International Baccalaureate


Fag- og timefordeling i yrkesfaglege utdanningsprogram

Timefordelinga mellom fellesfag, programfag og yrkesfagleg fordjuping er den same i alle yrkesfaglege utdanningsprogram på Vg1 og i alle programområde på Vg2. Timefordelinga mellom fellesfag og programfag er også den same i alle yrkesfaglege programområde som har Vg3 i skole. Fag- og timefordelinga finn du i strukturkartet, sjå lenkjer nedanfor.

Yrkesfaglege utdanningsprogram

Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse

Fag- og timefordeling i påbygging til generell studiekompetanse

Fag- og timefordelinga finn du i strukturkartet:

Fleksibel fag- og timefordeling

  • Fag- og timefordelinga er rettleiande. Det betyr at skoleeigar kan leggje fag på andre trinn enn det som går fram av strukturen i den ordinære fag- og timefordelinga.
  • Når fag blir flytte mellom trinn, skal det leggjast vekt på framdrifta i faget. Dette inneber at fag som byggjer på kvarandre, skal takast i den rekkjefølgja som er bestemt i læreplanen.
  • Det er berre heile fag som kan flyttast mellom trinna.
  • Dersom skoleeigar legg opp til ei alternativ fag- og timefordeling, skal elevane i løpet av tre års opplæring ha same fag- og timesamansetjing og same eksamenar som elevar med ordinær fag- og timefordeling.

Vel fylket ditt!

Desse fylka har tilleggsinformasjon til dette punktet: