Arbeidstid, ferie og fridagarSom lærling eller lærekandidat følgjer du dei same lover og tariffavtalar som andre arbeidstakarar i bedrifta. Du har same arbeidstid og same rett til ferie og fridagar. Alle har lovbestemt rett til fire veker ferie i året, men somme kan ha rett til lengre ferie ifølgje tariffavtale.

Arbeidstida di og retten din til ferie og fridagar skal gå fram av arbeidsavtalen du har med bedrifta.

Ingen fylke har tilleggsinformasjon til dette punktet