Tilrettelagt opplæringAll vidaregåande opplæring skal tilpassast dei evnene og føresetnadene den enkelte eleven, lærling og lærekandidat har, og skolane og lærebedriftene skal nytte varierte arbeidsformer. Somme har likevel større behov for tilrettelegging av opplæringa enn andre.

Inntaksreglar for søkjarar med behov for tilrettelagt opplæring

Eigne opplæringstilbod og læreplanar

Det er utarbeidd eigne opplæringstilbod og læreplanar for elevar som er

Dei fleste fylkeskommunar har alternative opplæringstilbod i tilknyting til dei ordinære utdanningsprogramma og programområda.

Spesialundervisning

Elevar og lærekandidatar som ikkje har eller kan få utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning.


Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.