Sosialpedagogisk rådgivingSosialpedagogisk rådgivar skal hjelpe deg med å finne deg til rette i vidaregåande opplæring. Det gjeld dersom du har personlege, sosiale eller emosjonelle vanskar som har noko å seie for opplæringa di og dei sosiale forholda dine på skolen. Rådgivaren kan mellom anna hjelpe deg med å

  • klarleggje problema og omfanget av dei
  • kartleggje kva skolen kan medverke til, og om det er behov for hjelpeinstansar
  • finne og formidle kontakt med dei rette hjelpeinstansane

Sosialpedagogisk rådgivingsteneste samarbeider mellom anna med pedagogisk-psykologisk teneste, oppfølgingstenesta, skolehelsetenesta og barnevernstenesta.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.