Pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta)Alle som har tilknyting til vidaregåande opplæring – elevar, lærlingar, lærekandidatar, foreldre, lærarar, faglege leiarar – kan ta kontakt med PP-tenesta og søkje hjelp og rettleiing der.

Rådgivarane i PP-tenesta har teieplikt. Det som blir sagt, blir ikkje sagt vidare utan at det er gitt løyve til det. Når du er einig, samarbeider PP-tenesta med familien din, skolen eller andre instansar, til dømes helse- og sosialetaten, NAV-kontoret og oppfølgingstenesta.

PP-tenesta står for den sakkunnige vurderinga dersom du ønskjer spesialundervisning. Dersom du har behov for spesiell tilrettelegging av opplæringa eller tilrettelegging av prøvar og eksamenar, kan PP-tenesta vere med å rettleie skulane og utarbeide nødvendig dokumentasjon.

Rådgivingstenesta ved dei vidaregåande skolane hjelper deg å komme i kontakt med PP-tenesta i fylket ditt.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Informasjon frå Møre og Romsdal vil vere klar i løpet av hausten

Møre og Romsdal har tilleggsinformasjon til dette emnet. Informasjonen vil bli publisert her så snart han er klar.

  • Det er viktig at du les tilleggsinformasjonen frå Møre og Romsdal.
  • Hald deg derfor oppdatert på vilbli.no utover hausten!

Her kan du lese informasjonen som gjeld for dette skuleåret:
Pedagogisk-psykologisk teneste (PP-tenesta) (skuleåret 2023-2024)