Overgangsreglar frå Reform 94 til KunnskapsløftetSom hovudregel gjeld følgjande:

  • Har du fullført og bestått eit grunnkurs i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennast som Vg1 innanfor same fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søkje Vg2.
  • Har du fullført og bestått VKI i Reform 94 før 1. august 2010, kan dette i utgangspunktet godkjennast som tilsvarande Vg2 innanfor det same fagområdet i Kunnskapsløftet, og du kan søkje Vg3.

Rådgivar eller leiinga ved skolen din, eller inntakskontoret i fylket ditt, kan gi deg nærare informasjon om kva for Vg2 eller Vg3 du er kvalifisert for å søkje.

Studieførebuande utdanningsprogram

Du som har fullført og bestått grunnkurs i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag, idrettsfag eller musikk, dans og drama, må vere merksam på følgjande:

Matematikk

Avsluttar du vidaregåande opplæring våren 2009 eller seinare, er kravet til studiekompetanse minimum 224 årstimar matematikk (mot 5 veketimar / 140 årstimar tidlegare). Bestått felles allment fag matematikk frå grunnkurs i Reform 94 i kombinasjon med minimum 3 veketimar matematikk som studieretningsfag i Reform 94 vil tilfredsstille kravet til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

Samfunnsfag

Blir du teken inn til Vg2 i programområde for realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi frå grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative fag i Reform 94, må du dokumentere bestått 84 årstimar samfunnsfag for å oppfylle krava til generell studiekompetanse i Kunnskapsløftet.

Fellesfag

Det er fastsett at faga i studieførebuande utdanningsprogram nedanfor kan reknast som likeverdige ved overgang frå Reform 94 til Kunnskapsløftet. Veketimetalet er oppgjeve i einingar à 45 minutt. Årstimetalet i parentes er oppgjeve i einingar à 60 minutt.

 Reform 94 Kunnskapsløftet
Veke-
timar
Felles allmenne fag Veketimar/
årstimar
Fellesfag
4Norsk (GK)4 (113)Norsk (Vg1)
5Engelsk (GK)5 (140) Engelsk (Vg1)
5Matematikk 1MX (GK)5 (140)Matematikk 1T (Vg1)
5Matematikk 1MY (GK)5 (140) Matematikk 1P (Vg1)
5Naturfag (GK)5 (140)Naturfag (Vg1)
2Samfunnslære (VK1) 3 (84)Samfunnsfag (Vg1/Vg2)
2Geografi (VK1) 2 (56)Geografi (Vg1/Vg2)
2Kroppsøving (GK)2 (56) Kroppsøving (Vg1)
4B-språk (GK)4 (113)Framandspråk nivå II (Vg1)
4C-språk (GK)4 (113)Framandspråk nivå I (Vg1)
5Norsk (VK1)4 (112)Norsk (Vg2)
3Eldre historie (VK1)2 (56)Historie (Vg2)
4B-språk 2 (VK1)4 (112)Framandspråk nivå II (Vg2)
4C-språk 2 (VK1)4 (112)Framandspråk nivå I (Vg2)
2Kroppsøving (VK1) 2 (56)Kroppsøving (Vg2)
5Norsk (VK2)6 (168)Norsk (Vg3)
3Religion og etikk (VK2)3 (84)Religion og etikk (Vg3)
4 Nyare historie (VK2)4 (113)Nyare historie (Vg3)
4C-språk 3 (VK2)5 (140)Framandspråk nivå II (Vg3)
2Kroppsøving (VK2)2 (56)Kroppsøving (Vg3)

 

Programfag

Dei fleste studieretningsfag frå Reform 94 kan, etter bestemte reglar, godkjennast som programfag i Kunnskapsløftet dersom krav til fordjuping og totalt timetal er oppfylte. Ta kontakt med leiinga eller rådgivar ved skolen, eller inntakskontoret, for å få nærare informasjon. Vedtektene om dette er fastsette av Utdanningsdirektoratet.

Viss eit fag frå Reform 94 blir vidareført på eit høgare nivå i Kunnskapsløftet, er du alltid sjølv ansvarleg for å skaffe deg nødvendig fagleg grunnlag for å kunne fortsetje med faget.

Yrkesfaglege utdanningsprogram

Faga nedanfor reknast som likeverdige ved overgang frå Reform 94 til Kunnskapsløftet. Veketimetalet er oppgjeve omtrentleg i einingar à 45 minutt. Årstimetalet i parentes er angitt i einingar à 60 minutt.

 Reform 94 Kunnskapsløftet
Veke-
timar
Felles allmenne fag Veketimar/
årstimar
Fellesfag
2Norsk (GK)2 (56)Norsk (Vg1)
2Engelsk (GK)3 (84) Engelsk (Vg1)
3Matematikk 1M (GK) 3 (84)Matematikk 1P eller 1T (Vg1)
2Naturfag (GK)2 (56)Naturfag (Vg1)
2Kroppsøving (GK)2 (56)Kroppsøving (Vg1)
2 Norsk (VK1)2 (56)Norsk (Vg2)
2Engelsk (VK1)2 (56)Engelsk (Vg2)
2Samfunnslære (VK1)3 (84)Samfunnsfag (Vg2)
2Kroppsøving (VK1)2 (56)Kroppsøving (Vg2)


Kva grunnkurs frå Reform 94 som kan godkjennast som tilsvarande Vg1 i Kunnskapsløftet, er fastsett av Utdanningsdirektoratet. Rådgivar eller leiinga ved skolen, eller inntakskontoret, kan gi deg nærare informasjon.

Det er fylkeskommunen som fastsett kva VK1 som kan godkjennast som grunnlag for Vg3 i skole eller bedrift i Kunnskapsløftet.

Nye nemningar

Reform 94 Kunnskapsløftet
Studieretning Utdanningsprogram
Kurs Programområde
Grunnkurs Vidaregåande trinn 1
GK Vg1
Vidaregåande kurs 1 Vidaregåande trinn 2
VK1 Vg2
Vidaregåande kurs 2 Vidaregåande trinn 3
VK2  Vg3
Felles allmenne fag Fellesfag
Studieretningsfag Felles programfag
  Valfrie programfag (studieførebuande)
  Prosjekt til fordjuping (yrkesfagleg)
Valfag Utgår

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.