Nyttige nettstaderHer finn du ei liste med lenker til nyttige nettstader.

Vidaregåande opplæring

Søkje vidaregåande opplæring

vigo.no
Nettstaden for deg som skal søkje vidaregåande opplæring i skole eller bedrift, fagskoleutdanning eller vaksenopplæring.

Logg inn på vigo.no med MinID

eid.difi.no
På eid.difi.no finn du svar på vanlege spørsmål om MinID og telefonnummer og kontaktskjema til brukarstøtta for MinID.

Læreplanar

udir.no/lareplaner
Læreplanane for alle fag i Kunnskapsløftet.

Fag- og timefordelinga og tilbodsstrukturen

www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-1-2022/vedlegg-1/3vgo/
Rundskrivet beskriv fag- og timefordelinga og tilbodsstrukturen i Kunnskapsløftet.

Fagfornyelsen

udir.no/fagfornyelsen
Alle læreplanene i skolen fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020.

Privatistweb

privatistweb.no
På denne nettstaden kan du melde deg opp til privatisteksamen.

Vidaregåande opplæring og høgare utdanning i utlandet

Informasjon om internasjonale tilbod

utdanningiverden.no
Informasjon om moglegheitene til å ta vidaregåande opplæring og høgare utdanning i utlandet.

Studyportals

studyportals.com/
Oversikt over bachelor- og masterutdanninger i hele verden.

International Baccalaureate Organization (IBO)

ibo.org
International Baccalaureate (IB) er eit toårig universitetsførebuande opplæringstilbod i meir enn 100 land.

United World Colleges

uwc.no
United World Colleges er ei verdsfemnande rørsle med 12 skolar i forskjellige land.

Ploteus

europa.eu/ploteus
Nettstad med informasjon om utdanning i Europa.

Vidaregåande opplæring og høgare utdanning i Norden

Hallo Norden

norden.org/hallo-norden
Informasjon om å flytte, studere og jobbe i Norden.

UddannelsesGuiden, Danmark

ug.dk

Utbildningsguiden, Sverige

utbildningsguiden.skoleverket.se

Opintoluotsi, Finland

opintopolku.fi/wp/fi/

Menntamalaraduneyti, Island

menntamalaraduneyti.is

Utdanning og studium

Samordna opptak

samordnaopptak.no
Samordna opptak (SO) er nettstaden for deg som skal søkje grunnutdanningar ved universitet, vitskaplege høgskolar og statlege og private høgskolar.

Utdanning.no

utdanning.no
Informasjon om utdanning, karriere, læring og utdanningssystemet i Noreg.

Fagskolen

samordnaopptak.no/info/
Nettstad for dei fylkeskommunale fagskolane.

Meisterbrev

mesterbrev.no
Nettstad om meisterbrev og meister.

Informasjonskontora for folkehøgskolane

folkehogskole.no
Nettstaden gir informasjon om dei 77 folkehøgskolane, fag- og kurstilbod og søkjesituasjonen ved skolane.

Norgesuniversitetet

norgesuniversitetet.no
Liste over norske leverandørar av etter- og vidareutdanning på høgare nivå.

Utdanning i forsvaret

forsvaret.no/utdanning

Studentum.no

studentum.no
Informasjon om utdanningar ved universitet, høgskolar, fagskolar, fjernundervisning/nettstudium og studium i utlandet.

Ta utdanning

tautdanning.no
Informasjon om utdanningsmesser, utdanning og yrkesval.

ANSA

ansa.no
Informasjon og råd om studium i utlandet.

Eurodesk

eurodesk.no
Eurodesk er eit informasjonsnettverk retta mot unge frå 10–30 år. Eurodesk svarar på spørsmål om internasjonale moglegheiter for unge, mellom anna om stipend og støtteordningar, studium og jobb i utlandet.

Study in Norway

studyinnorway.no
Informasjon på engelsk om studium i Noreg.

NOKUT

nokut.no
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er eit statleg organ, som kontrollerer og utviklar kvaliteten ved norske universitet, høgskolar og fagskolar. NOKUT behandlar også enkeltsøknadar om generell godkjenning av utanlandsk utdanning.

SSB

ssb.no/utdanning
Statistikk om utdanning.

Karriererettleiing

Fretex karriereveiledning

www.fretex.no/karriereveiledning

Europeisk nettverk for karriererettleiing

euroguidance.eu/

Vox

karriereveiledning.no
karriereveiledning.no er ein offentleg og kvalitetssiktra nettstad. Her kan du snakke med ein karriererettleiar på nett eller telefon, om spørsmål du har knytta til opplæring, utdanning og jobb.

Yrke

NAV

nav.no
Informasjon om yrke og arbeidsliv frå Arbeids- og velferdsetaten (NAV).

Lærlingplass

laerlingplass.no
Laerlingplass.no er en felles arena for lærebedrift og lærlinger hvor lærebedrift annonserer ledige lærlingplasser.

Stillingsannonsar

finn.no/jobb

Søkjemotor for ledige stillingar

careerjet.no
Søkjer i ledige stillingar på fleire nettstader samstundes.

Søk i ledige stillingar

rubrikk.no/ledig-stilling-jobb
Søkjer i ledige stillingar på fleire nettstader samstundes.

Helsedirektoratet

helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/
Gir profesjonsgodkjenning (autorisasjon eller lisens) til helsepersonell.

NIFU

nifu.no
Statistikk og forskningsrapportar om utdanning og arbeidsmarknad.

SSB

ssb.no
Statistikk om arbeidsmarknaden.

Institutt for samfunnsforskning

samfunnsforskning.no

Bransjar og rekruttering

Kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk

kulvent.no
Om utdanning innen kulde-, varmepumpe- og ventilasjonsteknikk.

Læreplass i Forsvaret

forsvaret.no/utdanning/laerling
Forsvaret har mer enn 600 læreplasser i omlag 30 ulike fag.

Worldskills Norway

worldskills.no
WorldSkills Norway er en ideell organisasjon som arbeider for å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning.

NHO Ung

nhoung.no
NHO’s nettstad for ungdom. NHO Ung skal inspirere til større forståing og interesse for næringslivet og samfunnsspørsmål.

Vi byggjer Noreg

vibyggernorge.no
Informasjon om utdanning og jobb i byggjenæringa.

Frisørfaget

frisørfaget.no

Gnizt

gnizt.no
Om elektrofaga.

Flyfag

flyfag.no
Om opplæring innanfor luftfart.

Spennande framtid

spennendefremtid.no
Om utdanning og karriere innanfor energi og klima.

Helsefagarbeidar

ks.no/helsefagarbeider
Nettstad med informasjon om utdanning og jobb innan helsearbeidarfaget.

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

opplaringssenteret.no
Om yrkesval og rekruttering til grafiske fag i mediebransjen.

Tradisjonshåndverk

mia/no/tradisjonshandverk
Om utdanning og karriere innen tradisjonshåndverk.

Naturbruk

naturbruksskolene.no
Informasjon om og rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk.

Vel skog

velgskog.no
Skognæringa sitt kompetanse- og rekrutteringsprosjekt.

Restaurant- og matfag

restaurantogmatfag.no
Om utdanning innanfor restaurant- og matfag.

Jobb i matbransjen

matbransjen.no

Bilfag

bilfag.no
Nettstad for alle opplæringskontora innanfor bilfaga.

Maritim utdanning

maritimutdanning.no
Nettstad for dei største opplæringskontora innanfor maritim utdanning.

Matematikk

matematikk.org
Matematikkformidling for elevar, lærarar og foreldre.

stemutdanning.no

stemutdanning.no
Informasjon om realfag, lærestader og kva fagkombinasjonar som krevst for ulike realfaglege utdanningar.

velgtip.no

velgteknologi.no
Nettstad med informasjon om utdanning og jobb innan teknikk og industriell produksjon.

Stat, departement og direktorat

Kunnskapsdepartementet

regjeringen.no/kd
Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvaret for mellom anna grunnskoleopplæring, vidaregåande opplæring, høgare utdanning og vaksenopplæring.

Utdanningsdirektoratet

udir.no
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklinga av grunnskole og vidaregåande opplæring.

Statleg spesialpedagogisk støttesystem

statped.no
Hjelper skoleeigarar med å leggje til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og vaksne med særskilte opplæringsbehov.

Fylkesmannen.no

statsforvalteren.no/
Fylkesmannen er eit regionalt, statleg forvaltningsorgan. Fylkesmannen har viktige tilsyns- og kontrolloppgåver.

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

diku.no
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning fremjar kvalitet og internasjonalt samarbeid innan utdanning og forskning.

Stipend og legat

Lånekassen

lanekassen.no
Lånekassen gir stipend og lån til norske og utanlandske studentar.

Legathåndboken

legathandboken.no
Oversikt over legat og stipend i Noreg.

GlobalGrant

globalgrant.com
Internasjonal oversikt over stipend, fond og legat.

Legatsiden

legatsiden.no
Oversikt over støtteordningar i Noreg.

Unifor

unifor.no
Forvaltningsstiftelsen for fond og legat.

Samisk

Kunnskapsløftet Samisk

udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/kunnskapsloftet-samisk
Læreplanar for kunnskapsløftet Samisk.

Samiske læringsressursar på nett

ovttas.no
Samisk Læringsnett er ein nettstad for samiske skolar, barnehagar, elevar, føresette og tilsette.

e-skuvla.no

e-skuvla.no
Nettbasert opplæring og læremiddel i samisk.

Minoritetsspråklege

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi)

imdi.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har oversikt over kva skolar som har minoritetsrådgivarar.

Hero Kompetanse

herokompetanse.no
Opplæringstjenester og kompetanseutvikling for minoritetsspråklige.

Mangfald i Fokus i Akademia (MiFA)

uio.no/mifa

Jobbsøkjarkurs for fleirkulturell ungdom

jobbx.no
Jobb X er eit jobbsøkjarkurs for fleirkulturell ungdom mellom 16 og 26 år.

Utrop

utrop.no
Nyheiter, underhaldning og aktualitetar om det fleirkulturelle Noreg.

Lexin

lexin.oslomet.no
Gratis ordbok for minoritetsspråklege.

Minoritetsspråkleg ressursnettverk (MiR)

mirnett.org
Frivillig organisasjon for minoritetsspråklege foreldre.

Vaksenopplæring

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

vofo.no
Paraplyorganisasjon for studieforbunda i Noreg.

Oslo Voksenopplæring

servicesenter.oslovo.no/
Kommunal vaksenopplæring i Oslo.

Organisasjonar og forbund

Ung.no

ung.no
Informasjon om rettar, moglegheiter og plikter for ungdom mellom 14–20 år.

AIESEC

aiesec.no
AIESEC er den største studentdrivne organisasjonen i verda. Hovudfokuset til AIESEC er å tilby ei plattform for leiarskapsutvikling for unge menneske ved å tilby internasjonale praktikantstillingar.

Elevorganisasjonen i Noreg

elev.no
Elevorganisasjon med rundt 350 medlemsskolar.

Norsk studentorganisasjon

student.no
(NSO) tek hand om og fremjar studentanes økonomiske, faglege, kulturelle, sosiale og demokratiske interesser.

Foreldreutvalet for grunnskolen

fug.no
Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) er eit nasjonalt utvalg for og med foreldre med barn i skolen. FUG gir råd og rettleiing til foreldre med barn i skolen og gir råd til utdanningsmyndigheitene i saker som handlar om heim-skole-samarbeid.

Informasjon frå Møre og Romsdal

Fylket har ingen tilleggsinformasjon til dette punktet.