LærekandidatÅ bli lærekandidat kan vere eit alternativ for deg som trur det kan bli vanskeleg å fullføre eit fag- eller sveinebrev. Som lærekandidat tek du sikte på å meistre eit avgrensa tal kompetansemål.

 • Opplæringskontrakt
  Lærekandidatar inngår ein opplæringskontrakt med lærebedrifta eller opplæringskontoret når læretida tek til. Dei same reglane gjeld for ein opplæringskontrakt som for ein lærekontrakt.
 • Kompetanseprøve
  Som lærekandidat skal du ved slutten av kontraktstida gå opp til ei kompetanseprøve som er ei mindre omfattande prøve enn fag-/sveineprøva. Du skal då prøvast ut frå dei måla som er fastsette for opplæringa di. Ved kompetanseprøve gjeld karakterane «Bestått mykje godt», «Bestått» og «Ikkje bestått».

Dersom det i løpet av læretida viser seg at du likevel kan oppnå yrkeskompetanse, kan opplæringskontrakten, etter samtykke frå fylkeskommunen, endrast til ordinær lærekontrakt med fag-/sveinebrev som mål.

Søknad og formidling

Fylkeskommunen skal leggje opp eit opplæringsløp som er tilpassa kvar enkelt lærekandidat. Dette krev ein del førearbeid. Ta derfor kontakt med rådgivaren ved skolen din viss du ønskjer opplæringskontrakt med ei lærebedrift. Rådgjevaren kan gje deg nærare opplysningar og hjelpe deg med søknad om læreplass som lærekandidat. Søknadsfristen er 1. februar.

Rettar og plikter som lærekandidat

Lærekandidatar har tilsvarande rettar og plikter som lærlingar, sjå Rettar og plikter som lærling. Dette gjeld for lærekandidatar:

 • Læreplanen blir erstatta med den individuelle opplæringsplanen.
 • Fag-/sveineprøva blir erstatta med kompetanseprøva.
 • Lærekontrakten blir erstatta med opplæringskontrakten.

Spesialundervisning

Lærekandidatar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbyte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. Dersom det er behov for det, kan du utvide opplæringstida med inntil to år. Behovet for spesialundervisning og eventuelt utvida opplæringstid må vere stadfesta i ei sakkunnig vurdering frå PPT. Det skal utarbeidast ein individuell opplæringsplan for spesialundervisninga.

Informasjon frå Møre og RomsdalElevar som tar sikte på kompetanse på eit lågare nivå kan teikne ein opplæringskontrakt. Departementet har opna for kompetanse på lågare nivå enn fag-/sveineprøva (forskrift av 8. juni 1999 nr. 722 til opplæringslova, satt i verk 01.01.01).

Desse vert kalla lærekandidatar og kan teikne ein opplæringskontrakt med ei bedrift på same måte som ein lærling. Utifrå dei fastsette måla for opplæringa skal det ved slutten av opplæringsløpet gjennomførast ei kompetanseprøve. Ei opplæringskontrakt kan endrast til lærekontrakt i løpet av opplæringstida dersom det viser seg at lærekandidaten kan greie full kompetanse innafor faget. På same måte kan ei lærekontrakt gjerast om til ei opplæringskontrakt dersom det syner seg at full kompetanse ikkje vert nådd i løpet av læretida.

Skilnaden på lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og opplæringskontrakt er:

 • lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga = lærling = full kompetanse = fag-/sveinebrev
 • opplæringskontrakt = lærekandidat = kompetanse på lågare nivå = kompetansebevis

Lærebedrift som tar inn lærekandidat på opplæringskontrakt får same tilskot som for lærlingar på lærekontrakt.

Vi ber om at det vert nytta same skjema som dei som skal ha lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga.

Søknadsfrist for opplæringskontrakt er 1. februar.

På heimesidene til Møre og Romsdal fylkeskommune finn du Ofte stilte spørsmål om formidling.
Her finn du oversikt over kontaktpersonar for fagopplæring i Møre og Romsdal.