Kunst, design og arkitektur

Du lærer

 • å teikne
 • utforming av gjenstandar i forskjellige materialar
 • å vidareutvikle dei kreative evnene dine
 • om kunst og kultur
 • om stad- og byutvikling
 • teoretiske fag

Du bør vere

 • glad i å teikne
 • kreativ
 • interessert i design, form og farge
 • oppteken av estetikk
 • interessert i å skape noko

Du oppnår

 • studiekompetanse og kan ta høgare utdanning

Dersom du tek høgare utdanning, kan du blant anna bli:

 • arkitekt, landskapsarkitekt eller interiørarkitekt
 • produktdesignar, industridesignar eller grafisk designar
 • kunst- og kulturformidlar, kurator eller kunstnar
 • Du kan også utdanne deg til andre yrke – med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet

Arbeidsstader kan vere

 • arkitektkontor eller bygg- og entreprenørbedrifter
 • produksjonsbedrifter eller designbyrå
 • museum, galleri eller kunstneratelier

Opptakskrav til høgare utdanning

Med generell studiekompetanse kan du søkje dei fleste studium ved høgskolar og universitet. Men nokre studium har spesielle opptakskrav:
 • Opptaksprøver: Mange arkitektur- og kunstfaglege studium krev ei praktisk opptaksprøve. Med kunst, design og arkitektur får du eit godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver. 
 • Realfagskrav: Nokre studier krev at du har visse realfag. Eksempel på slike studium er ingeniør-, realfags- og medisinske studium og arkitektur ved NTNU. Du finn opptakskrava til høgskole- og universitetsstudium på samordnaopptak.no. På kunst, design og arkitektur kan det vere vanskeleg å få plass på timeplanen til å velje alle dei realfaga du treng. Sjekk med skolen din om dei kan tilby deg dei realfaga du ønskjer å ta.

Val av fag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

 • Tre programfag kan du velje sjølv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • Dei valfrie programfaga kan vere vidare spesialisering innan kunst, design og arkitektur og/eller fag fra eit anna programområde i studieførebuande utdanningsprogram (for eksempel realfag eller framandspråk).
  • Det er opp til skolen din kva programfag ein tilbyr.
  • Hadde du ikkje framandspråk på ungdomstrinnet? Då må du ta framandspråk som fellesfag på Vg3 i staden for eitt av dei to valfrie programfaga på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdraumar? Då bør du sjekke opptakskrava til studia, før du vel fag.
 • Programfag i framandspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning.