Om lærebedrifter og opplæringskontorLærebedrift

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger.

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret. Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan du få i én eller flere av medlemsbedriftene. Der du får opplæring, skal det være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Opplæringsring

Lærebedrifter som ikke kan gi en lærling/lærekandidat opplæring alene, kan gå sammen om å danne en opplæringsring for å samarbeide om opplæringen av lærlinger/lærekadidater. For at den samlede læretiden din skal dekke alle elementene i læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen, får du i løpet av læretiden også opplæring i andre bedrifter i opplæringsringen. Alle bedriftene i ringen skal være godkjente lærebedrifter og ha en faglig kvalifisert person som har ansvaret for opplæringen din. Selv om du får opplæring i flere bedrifter, tegner du kontrakt med den bedriften som har hovedansvaret for opplæringen av deg.

Lærebedriftens rettigheter og plikter

Lærebedriften skal skape et godt arbeidsmiljø. Den har plikt til å lage en intern plan for opplæringen din og gi deg opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen som er utarbeidet for deg. Lærebedriften skal også gi deg veiledning og vurdering, se Vurdering i læretiden.

Dersom du har behov for at noe av opplæringen gis av andre enn lærebedriften, for eksempel opplæring i skole i løpet av læretiden, skal du gis fri for å kunne delta i slik opplæring. Arbeidstiden og opplæringstiden din skal til sammen ikke overskride arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

Er du lærling, skal lærebedriften melde deg opp til den fag-/svenneprøven som holdes nærmest læretidens utløp. Er du lærekandidat, vil du ved slutten av kontraktstiden få anledning til å gå opp til en kompetanseprøve som viser det nivå opplæringen har ført fram til. Ved prøveavleggelsen skal lærebedriften stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materialer og verktøy. Et eventuelt produkt blir lærebedriftens eiendom.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet