Klage på vurdering – lærefagSom lærling eller lærekandidat kan du klage hvis fag-/svenneprøve eller kompetanseprøve vurderes til «Ikke bestått». Det er ikke mulig å klage for å få endret karakteren fra «Bestått» til «Bestått meget godt».

Når prøvearbeidet vurderes til «Ikke bestått», kan du klage på to forhold:

  • Klage på prøvenemndas faglige vurdering
    Klage sendes fylkeskommunen der prøven ble holdt. Klagen behandles av ei klagenemnd med medlemmer som ikke deltok ved førstegangsvurderingen av prøven. Klagenemnda kan avvise klagen, den kan gjøre om resultatet fra «Ikke bestått» til «Bestått», eller den kan oppheve avgjørelsen i prøvenemnda og henvise deg til ny prøve.
  • Klage på formelle feil eller andre ikke-faglige forhold ved prøveavviklingen
    Klagen sendes fylkeskommunen og behandles av fylkestinget, eller av en klageinstans som fylkestinget gir myndighet. Kommer fylkestinget eller klageinstansen fram til at formelle feil kan ha hatt avgjørende betydning for prøveresultatet, oppheves prøvenemndas avgjørelse. Prøven regnes da som ikke gjennomført, og du har anledning til å gå opp til ny prøve så snart som mulig.

Hvordan klager du?

Du kan klage selv eller gi en annen skriftlig fullmakt til å klage på dine vegne. En klage skal være skriftlig og den skal være underskrevet. En klage bør alltid begrunnes.

Du skal få informasjon om klagerett, klagefrister, hva en klage skal inneholde, hvor den skal sendes, hvem som skal behandle den m.m. av fagopplæringskontoret i fylket ditt. Alle bestemmelsene om klage på vurdering finner du i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet