Pangangalaga sa kalusugan, kamusmusan at pagpapalaki ng kabataan

Natuto ka

 • tungkol sa trabahong nagsusulong ng kalusugan
 • tungkol sa mga karamdaman dahil sa istilo ng pamumuhay, mga pinsala sa katawan at mga sakit
 • tungkol sa paglaki ng mga bata at ng kabataan
 • tungkol sa diyeta, nutrisyon at kalinisan sa katawan (hygiene)
 • tungkol sa komunikasyon at kakayahang panlipunan

Kailangang ikaw ay

 • mapagmalasakit at mapagpasensiya kapag nakikitungo sa ibang tao
 • magaling makipag-usap
 • magaling makipagtulungan sa iba

Maaari kang maging

 • health worker o ambulance service technician
 • tagapangalaga ng mga bata at kabataan
 • pharmacy technician, sekretarya ng doktor o katulong ng dentista
 • cosmetologist, pedicurist o orthopaedic technician
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga pagtatrabahuhan

 • mga ospital o serbisyo sa pangangalaga sa loob ng tahanan
 • mga kindergarten o day care facility para sa mga batang mag-aaral
 • mga botika, pag-opera ng mga dentista o doktor
 • mga foot clinic o salon para sa pangangalaga ng balat

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.