Pagtatayo at konstruksiyon

Natuto ka

 • ng paggawa at konstruksiyon ng mga bagong gusali at planta
 • ng reconstruction at pagmamantini ng mga gusali at planta
 • tungkol sa mga teknikal na instalasyon
 • tungkol sa kalidad at kaligtasan
 • ng kaalaman tungkol sa materyales

Ikaw ay dapat na

 • praktikal at magaling sa paggamit ng iyong mga kamay
 • may kusa at mabusisi
 • magaling makipagtulungan sa ibang tao

Maaari kang maging

 • manggagawa ng daan o taga-aspalto
 • tagagawa ng riles ng tren o operator ng sasakyang pangkonstruksiyon/makinarya
 • pintor, kantero, karpintero o tubero
 • tagagawa ng andamyo (scaffold), tagalagay ng bubong o latero
 • karpintero ng mga produktong kahoy o glazier
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga pagtatrabahuhan

 • mga pampubliko o pribadong negosyo
 • malalaki o maliliit na negosyong pansining
 • mga pang-industriya o pangnegosyo

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.