Pagbuo ng craft, disenyo, at produkto

Matututunan mo ang

 • mga pamamaraan sa gawaing pangkamay
 • tungkol sa iba't ibang materyal
 • tungkol sa pangmatagalang disenyo at pagbuo ng produkto
 • tungkol sa mga balangkas at blueprint ng produksyon
 • kasaysayan ng mga gawaing pangkamay at kultura

Dapat kang maging

 • interesado sa pagtatrabaho gamit ang iyong mga kamay
 • interesado sa pagdidisenyo at paggawa ng mga bagay
 • tumpak at matiyaga

Maaari kang maging

 • isang gumagawa ng relo, platero ng ginto o ng pilak
 • isang modista, gumagawa ng kasuotan, o gumagawa ng pambansang kasuotan
 • isang gumagawa ng aparador, manlililok ng kahoy, o gumagawa ng organ
 • potter, sapatero, o panday
  Tingnan ang lahat ng propesyon at kakayahan

Mga lugar ng trabaho

 • mga kumpanya sa disenyo at gawaing pangkamay
 • tindahan ng modista
 • teatro o opera
 • sarili mong kumpanya

Karagdagang edukasyon

Humahantong ang edukasyon at pagsasanay na pampropesyon sa kaalamang pampropesyon (mayroon o walang sertipiko sa negosyo o journeyman). Pagkatapos sa edukasyon at pagsasanay na pampropesyon ay maaari kang magsimulang magtrabaho o kumuha ng higit pang edukasyon:

 • Maaari kang kumuha ng higit pang edukasyon sa isang ikatlong antas na kolehiyong pampropesyon. Ikatlong antas na edukasyong pampropesyon ay dumadagdag sa mataas na edukasyong sekondarya na pampropesyon at nagbibigay ng higit pang edukasyong pampropesyon na maaaring direktang gamitin sa buhay may-trabaho.
 • Maaari kang kumuha ng Vg3 karagdagang programa para sa pangkalahatang sertipikasyon upang matanggap sa unibersidad (general university admissions certification)
  – matapos ang Vg2 o
  – matapos makamit ang kaalamang pampropesyon.
  Magkakaroon ka na ngayon ng opsiyon na kumuha ng mas mataas na edukasyon sa isang kolehiyo o unibersidad. Tandaan na ang ilang programa ng pag-aaral, tulad halimbawa ng inhinyeriya, agham at medikal na pag-aaral, ay mangangailangan sa iyo ng ilang paksa sa agham.
 • Maaari ka ring mag-apply para sa mas mataas na edukasyon matapos ang isang pang-unang kurso o sa pamamagitan ng Y-path, ang daang pampropesyon tungo sa mas mataas na edukasyon. Inilaan ang Y-path para sa mga taong may kaugnay na karanasang pampropesyon. Ang mga paunang kurso at ang Y-path ay pinakakaraniwang ginagamit sa mga pag-aaral sa agham at inhinyeriya.