ሕርሻ፣ ምጽማድ ዓሳን ኣተሓሕዛ ጫካን

እዚ ይመሃሩ

 • ብዛዕባ ተፈጥሮኣዊ ነገራትን ምስትኽኻል ገጸ መሬትን
 • ብዛዕባ ምጽማድ ዓሳን ናይ ደገ ሂወትን
 • ብዛዕባ ምርባሕን ደሕንነትን እንስሳት
 • ብዛዕባ ተኽልታትን ዑደት ተፈጥሮን
 • ብዛዕባ ምህርቲ ስነ ሂዎታውያን

ክትኮኖ ዘለካ

 • ናይ ተግባር ስራሓት ዝንባሌ
 • ኣብ ናይ ደገ ስራሓት ድልየት ዘለዎ
 • ንሰባት፣ እንስሳትን ከባብን ክንክን ምግባር

ክኾንዎ ዝኽአሉ

 • ኣትክልተኛ ወይ ናይ ተኽሊ በዓል ሞያ
 • ናይ ቅርጸ-መሬት ወይ ናይ ስፖርት ኣወሃሃዲ
 • ናይ ጫካ ሓለዋ ሳይንስ
 • ጃልባ ቀሳፊ ወይ ክእለት ዘለዎ ፈረስ ጋላባይ
 • ኣብ ምርባሕ ዓጋዘን ክእለት ዘለዎ ሰራሕተኛ
 • ዓሳ መጽመዲ ወየ ናይ ስነ ማያት ተቆጻጻሪን
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ

ኣብ መወዳእታ ዝረኽብዎ

ናይ ስራሕ ቦታክኸውን ዝክእል

 • ኣብ ናይ ህዝቢ ኮነ ውልቀ ትካላት ዝትከሉ ሓደሽቲ ተኽልታትን ጽገናታትን
 • ግብርና ወይ ናይ ደን ሓለዋ ሳይንስ
 • ናይ ህጻናት ምሕብሓብ ጣብያ ወይ ናይ እፅዋት ሓለዋ መጽናዕቲ
 • ዓሳ ምጽማድን ምርባሕን
 • ናይ ዓጋዘን ምርባሕ

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።