Fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnetPå ungdomstrinnet kan du få tilbud om å ta fellesfag og programfag i videregående opplæring som bygger på fag i grunnskolen dersom du er kvalifisert for det. 

Organisering av undervisningen

Hvis du skal ta fag på videregående nivå på ungdomstrinnet, vil du normalt få fritak fra gjenstående timer i tilsvarende fag i grunnskolen.

  • Hvis det ikke blir frigitt tilstrekkelig mange timer, kan du også bruke timene til valgfag og inntil 60 % av faget utdanningsvalg (68 av 113 timer) til fag fra videregående opplæring.
  • Det kan også være aktuelt å ta fag fra videregående opplæring i tillegg til tilsvarende grunnskolefag. Hvordan et slikt tilbud organiseres, avgjøres av den enkelte skole.
  • Du har mulighet til å ta det samme faget på nytt som elev i videregående skole.

Standpunktkarakter og eksamen

  • Selv om du fritas fra undervisning i fag du tar på forskudd, skal du ha standpunktkarakter i tilsvarende grunnskolefag, og du kan bli trukket ut til eksamen.
  • Du velger da om du vil avslutte et grunnskolefaget på 8., 9. eller 10. trinn, og med det om du vil bli trukket ut til eksamen på 8. 9. eller 10. trinn. 
  • I fag du tar fra videregående opplæring skal du også ha standpunktkarakter, og du kan bli trukket ut til eksamen.

Et tilbud om å ta fag fra videregående opplæring på forskudd må være et samarbeid mellom grunnskole og videregående skole. Ingen grunnskoleelever har rett til et slikt tilbud. Det er også mulig å ta fag fra videregående opplæring som privatist mens du går på ungdomstrinnet.

Vær oppmerksom på at du ikke har noe krav på å få gå videre med fag du har tatt på ungdomstrinnet når du begynner på Vg1.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet