ኤሌክትሪከን ኤሌክትሮኒክስን

እዚ ይመሃሩ

 • ኤሌክትሪክ ምእታውን ሲስተም ምዕራይን
 • ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቕሑት ፅገና
 • ብዛዕባ ምህርትን እቕርቦትን ሓይሊ
 • ብዛዕባ ምዕባለ ኤሌክሮኒክስ ምህርትታት
 • ድሕንነትን ኣታሓሕዛ ዶክመንት

ክትኮኖ ዘለካ

 • ጥንቁቁን ብልሓተኛን
 • ናይ ተግባር ስራሕ ዝሰርሕን ብኢዱ ጽቡቕ ክሰርሕ ዝኽእልን
 • ኣገልግሎት ዝህብን ወድዓዊ ኣታሓሳስባ ዘለዎን
 • መሃዛይን ጽቡቕ ዕላማ ዘለዎን

ክኾኑዎ ዝኽእሉ

 • ናይ ኤሌትሪክ ባዓል ሞያ፣ ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒ ወይ ናይ ሓይሊ ኣቕርቦት ኪኢላ
 • ናይ መቆጻጸሪ ሰሌዳ መገጣጠሚ፣ናይ ምልክት መገጣጠሚ ወይ መልዓሊ መገጠጠሚታት
 • ናይ በረራ በዓል ሞያ ወይ ናይ ኣየር ሞተር መካኒክ
 • ናይ ጠፈር ምሁር፣ ናይ አንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወኪል ወይ ናይ ምህርቲ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነር
 • ናይ ኣውቶማቲክ ማሽን ወይ ROV ኪኢላ
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ

ናይ ስራሕ ቦታታት ክኾኑ ዝኽእሉ

 • ናይ ህዝብን ናይ ግልን ናይ ንግዲትካላት
 • ከይዲ ምህርቲ ናይ ኤሌክትሮኒክ ኣቑሑት
 • መካኒካል ኢንዳስትሪ፣ ናይ ሓይሊ መብራህቲ መስመራት ወይ ናይ መንገዲ ባቡር ስራሕትታት
 • ኣውሮፕላን ወይ ናይ ዘይቲ ኢንዳስትሪ

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።