15 ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ዝተፈላለዩ መማረፅታት ይህቡ5 ሓፈሻዊ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት

ሓፈኻዊ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ዝለዓለ ትምህርቲ ክትወስዱ ንእትደልዩ እዩ፣ ንኣብነት መምህር፣ ነርስ ወይ ጠበቓ ንክትኾኑ'

 • ካብ 5 ሓፈሻዊ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ምረፁ'
 • መብዛሕትኦም ናይ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ፅንዓታት ዝተለመዱ«ምንባብ ዓይነት ትምህርቲታት» ንኣብነት ኖርዌይኛ& ሒሳብ& ማሕበረ ሰባዊ ፅንዓታት& ታሪኽ& ተፈጥሮኣዊ መፅናዕትታትን ናይ ወፃኢ ቋንቋን
 • ብተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ዓይነት ትምህርቲታት ኣለዉኹም& ንኣብነት ሙዚቃ& ዓበይቲ ዝደረጅኦም ስፖርትታት ወይ ፊዚክስ
 • ኣብ ትምህርቲ ቤት ሰለስተ ዓመታት እንድሕር ሓሊፍኩምን ኣጠናቒቕኩምን& ናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲ መእታዊ ምስክር ወረቐት ተሳኽዑ'
 • ኣብ ዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን ዝለዓለ ትምህርቲ ንምምሃር ንዝቐርብ ማመልከቻ ናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ክህልወኩም ኣለዎ'

10ይ ክፍሊ


ሓፈሻዊ ፅንዓታትናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት


ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 1 ኣብ ቤት ትምህርቲ

Beskrivelse her.....

ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 2 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 3 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ኣብ ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

1ይ ዓመት


2ይ ዓመት


3ይ ዓመት


4ይ ዓመት


ብዛዕባ ዘማርፁሎም ናይ ትመህርቲ ፕሮግራማት ኣንብቡ :

10 ናይ ሞያ ትምህርቲ ፕሮግራማት

ናይ ሞያ ትምህርቲ ናይ ተግባር ስራሕቲታት ንኣብነት& ናይ ኤሌክትሪክ በዓል ሞያ& መዳለዊ ምግቢ ወይ ፀገሪ መመላኽዒ ንክትሰርሑ እትደልዩ እዩ'

 • ካብ 10 ናይ ሞያ ትምህርቲታት ምረፁ'
 • ኣብ ብዙሕ ናይ ሞያዊ ትምህርቲ ዓይነት ትምህረቲታት እቲ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክልተ ዓመታት ዉሽጢ ኣብ ንግዲ ድርጅት እዉን ኣብ ክልተ ዓመት ዉሽጢ ይወሃብ እዩ።
 • ኣብ ንግዲ ድርጅት ምስልጣን ተለማማዳይነት ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣብ ሞያዊ ልምድኹም ዉሽጢ ደሞዝ ናይ ምርካ ብዕድል ኣለኩም እዩ።
 • ሞያዊ ትምሀርቲን ስልጠና ኣጠናቂቕኩም ምስ ሓለፍኩም ናይ ሞያ ብቕዓት ተሳኽዑ።
 • ብሞያዊ ብቐዓት ስራሕ ምምራፅ ይኽእሉ እዮም ወይ ተወሳኺ ትምህርቲ ኣብ ሳልሳይ ብርኪ ሞያዊ ኮሌጅ ምውሳድ ትኽእሉ።
 • ከምኡ ድማ ተወሳኺ ዉጡን ናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲይ መእተዊ ምስክር ወረቀት ክወስዱ ይግባእ (ኣብ ታሕቲ ረኣዩ)።

10ይ ክፍሊ


ናይ ሞያ ትምህርቲናብ ናይ ሞያ ብቅዓት (ብመሸጣ ወይ ናይ ጉዕዞ ምሰክር ወረቐትን ብዘይክኡን)


ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 1 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 2 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 3 ኣብ ቤት ትምህርቲ


  Beskrivelse her.....

 • ንናይ ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ተወሳኺ ፕሮግራም


  Beskrivelse her.....

 • ናይ ስልጠና ግልጋሎት ኣብ እቲ ናይ ስልጠና ቦታ


  Beskrivelse her.....

ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 3 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ናይ ስልጠና ግልጋሎት ኣብ እቲ ናይ ስልጠና ቦታ


Beskrivelse her.....

ሞያን ናይ ስራሕ ቆፀራን ሳልሰይ ብርኪ ናይ ሞያ ትመህርቲ


Beskrivelse her.....

1ይ ዓመት


2ይ ዓመት


3ይ ዓመት


4ይ ዓመት


ብዛዕባ ክትመርፅዎ ትኽእሉ ትምህርታዊ ፕሮግራም ኣቀዲምኩም ኣንብቡ:

ናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲ ሙሉእ ፕሮግራም መእተዊ ምስክር ወረቐት

ናይ ሞያ ትምህርቲ ምስወዳእኹምን ምስሓለፍኩምን ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ትደልዩ ዶ?

 • ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ ዓመት መሰት ተዋሂብዎም ኣሎ ምእንታይ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ክወስዱ።
 • ናብ ተወሳኺ ፕሮግራም ን ናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ኣብ ሞያ ትምህሪቲ ከለኹም ወይ ድሕሪ ሞያዊ ብቕዓት ምስፈጸምኩም ድሕሪ ክልተ ዓመት ምምልካት ትኽእሉ ኢኩም ።
 • ንናይ ሓፈሻዊ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ዝወሃብ ተወሳኺ ፕሮግራምን ሰባት ጠንኪሮም ክሰርሑን ኣብ ተግባር ዘይወዓለ ትምህርቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝወሃብን እዩ።
 • ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት እቲ ፕሮግራም ብምጥንቃቅን ብምሕላፍን እንተሳኺዕኽሞ ኣብ ኮሌጅ ወይ ኣብ ዩኒቨርሲቲይ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምምርጽ ዕድል ኣለኩም።

10ይ ክፍሊ


ናይ ሞያ ትምህርቲናብ ናይ ሞያ ብቅዓት (ብመሸጣ ወይ ናይ ጉዕዞ ምሰክር ወረቐትን ብዘይክኡን)


ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 1 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 2 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

Velg VG3 retning

 • ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 3 ኣብ ቤት ትምህርቲ


  Beskrivelse her.....

 • ንናይ ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ተወሳኺ ፕሮግራም


  Beskrivelse her.....

 • ናይ ስልጠና ግልጋሎት ኣብ እቲ ናይ ስልጠና ቦታ


  Beskrivelse her.....

ሓፈሻዊ ፅንዓታትናብ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት


ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ደረጃ 3 ኣብ ቤት ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

ናይ ስልጠና ግልጋሎት ኣብ እቲ ናይ ስልጠና ቦታ


Beskrivelse her.....

ንናይ ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ተወሳኺ ፕሮግራም


Beskrivelse her.....

ሞያን ናይ ስራሕ ቆፀራን ሳልሰይ ብርኪ ናይ ሞያ ትመህርቲ


Beskrivelse her.....

ንናይ ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ተወሳኺ ፕሮግራም


Beskrivelse her.....

ኣብ ኮሌጅ/ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ


Beskrivelse her.....

1ይ ዓመት


2ይ ዓመት


3ይ ዓመት


4ይ ዓመት


መሰረታዊ ብቕዓት

 • መሰረታዊ ብቕዓት ማለት ንዓኹም ትምህርትኩም ከይትውዱ ንዝተፈላለዩ ጸገማት ዘጓንፍኹም ተወሳኺ መማረፂ ማለት እዩ'
 • ናይ ብቕዓት ምስክር ወረቐት ብሰነድ ኣቢሉ ዝወዳእኽምዎም ኣካላት ናይቲ ትምህርቲ ክበጽሐኩም እዩ'
 • ሙሉእ ናይ ሞያ ብቕዓት ወይ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ምስክር ወረቐት ንምስኸዕ ዓላማኹም ናይ ምቕያርን ሙሉእ እቲ ትምህርቲ ናይ ምጥንቓቕን ዕድል ኣለኩም'

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet