ቴክኖሎጅን ናይ ኢንዱስትሪ ፍርያትን

ዝተመሃርካዮ

 • ናይ ፍርያት ውጥናትን ናይ ፍርያት ከይድታትን
 • ኣውቶሜሽንን ናይ ሮቦት ፕሮግራሚንግን
 • ብዛዕባ ናይ ማሽንን ናይ ፍርያት መሳርሒታትን
 • ብዛዕባ ተሽከርከርትን መጓዓዝያን
 • ብዛዕባ መስርሕ ናይ ኬሚካልን ናይ ኬሚስትሪ ቴክኒክን
 • ብዛዕባ ጥዕና፣ ኣከባብን ድሕንነትን

ክትከውን ዘለካ

 • ብተግባር መስተውዓልን በእዳውካ ምስራሕ ድማ ጎበዝ
 • ርእስኻ ዝኸኣልካን ልክዕ
 • ኣብ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ባህጊ ዘለካ

ክትኮኖ ትኽእል

 • ናይ ኣሉሚኒየም ኮንስትራክተር፣ ለባዲ ወይድማ ናይ ሓጺን ሰራሕተኛ
 • ኣቕሓ ሰራሒ፣ መሳርሒ ከምኡድማ ኣቕሓ ሰራሒ ወይድማ ሰራሒ መፍትሕ
 • ናይ ላባራቶሪ በዓልሞያ
 • ናይ ኢንዱስትሪ መትረብ ርስሓት ጸጋኒ፣ ናይ ዓለባ ኢንዱስትሪ በዓልሞያ ወይድማ ናይ ላውንድርይ ኦፐሬተር
 • ናይ ሞተር ተሽከርካሪ ኣካላት ምጽጋን በዓል ሞያ፣ ናይ ሞተር ተሽከርካሪ መካኒክ ወይድማ ናይ ተሽከርካሪ ስፕረየር
 • ላይ ሎጂስቲች ኦፐራቶር ወይድማ መጉዓዝያ ኣውቲስታ
 • ናይ ኮንስትራክሽን ማሽን፣ ናይ ሕርሻ ማሽን ወይድማ ናይ ኢንጂን መካኒክ
 • ናይ መዃዓቲ ኦፐሬተር ወይድማ ናይ ዒላ ዃዓታይ
 • ናይ ባሕሪ ወይድማ ናይ መርከብ ኢንጂን መካኒክ
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ

ናይ ስራሕ ቦታ

 • ተክኒካልን ኤሌክትሮ-መካኒካል ኢንዳስትሪ
 • ናይ መርከብ ኢንዳስትሪ ወይድማ ናይ መኪና ኢንዳስትሪ
 • ናይ ኬሚካል መስርሕ ኢንዳስትሪ ወይድማ ናይ ዓለባ ኢንዳስትሪ
 • ናይ ተሽከርካሪ ኢንዳስትሪ ወይድማ ናይ ዘይቲ ኢንዳስትሪ
 • ኣቑሑት ወይድማ መጓኦኣዝያ ትካላት

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።