መሸጣ፣ ኣገልግሎትን ቱሪዝምን

ዝተመሃርካዮ

 • ብዛዕባ ኣርባሕን ቀጻልነት ዘለዎም ስርሒታት
 • ሸመታ፣ ኢንተርፕርነርን ምሕዳስን
 • ምምሕዳርን ዲጂታል መሳርሒታትን
 • ቱሪዝምን ዙረትን
 • ናይ ዓማዊል ርክባትን መሸጣን
 • ናይ ደሕንነት ስጉምትታት ምውጣንን ምትግባርን

ክትከውን ዘለካ

 • ምዕሩይ፣ ስርዓት ዝሓዘን ኣብ ውጽኢት ዘተኩርን
 • መሃዛይን ብስትራተጂ ክሓስብ ዝኽእልን
 • ምስ ሰባት ተሰማሚዑ ክኸይድ ዝብህግ
 • ንዝተፈላለዩ ባህልታትን ሓድግታትን ክፉት ዝኾነ

ክትኮኖ ትኽእል

ናይ ስራሕ ቦታ

 • ድኳናት ወይድማ ናይ ባዕልኻ ትካል
 • ቤት ጽሕፈታትን ሆቴላትን
 • ናይ ድሕንነት ትካላት፣ ናይ ህጹጽ ኩነታት ማእከል መጠንቀቕታ ወይድማ ኤርፖርት
 • ናይ ቱሪዝምን ዙረትን ኤጀንሲታት

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።