ስነ ጥበብ፣ ንድፊን ስነ ህንጻን

እዚ ትመሃሩ

 • ምስኣል
 • ዝተፈላለዩ ኣቅሓታት ቅርጺ ምንዳፍ
 • ናይ ፈጠራ ክእለትካ ብዝበለጸ ምዕባይ
 • ብዛዕባ ስነ ጥበብን ባህልን
 • ባዛዕባ ምዕባለ ከባብን ከተማታት
 • ክልስ ሓሳባዊ ትምህርቲ

ክትኮኖ ዘለካ

 • ግዱስ ኣብ ምስኣል
 • መሃዛይ
 • ኣብ ንድፊን፣ ቅርጽን ቅብኣን ድልየት ዘለዎ
 • ተፈጥሮ ተድንቕ
 • ኣብ ፈጠራ ዝተፈለለዩ ነገራት ድልየት ዘለዎ

መወዳእታ ተማዕብሎ

 • ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ሰርተፊኬትን ተወሳኺ ደረጃ ትምህርቲን ክትወስድ ትኽእል።

ዝላዓለ ትምህርቲ እንተወሲድኩም፣ ገለ ካብቶም ክትኮንዎም ትኽእሉ ሞያታት፥

 • ንድፊ ኣባይቲ፣ ናይ ግዳም ስጡሕ ንድፊ ነዳፊ ወይ ናይ ውሽጣዊ ክፍሊ ነዳፊ
 • ናይ ምህርቲታት ነደፊ፣ ኢንዱስትሪያዊ ነዳፊ ወይ ናይ ስእላስእሊ ነዳፊ
 • ናይ ጥበብን ባህልን ሞንጎኛ፣ ሓላፊ ወይ ኣርቲስት
  ብተወሳኺ ኻሊእ ሞያዊ ትምህርቲ ምውሳድ ይካኣል እዩ --ሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ሰርተፊኬት እነተለካ ናብ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ዩኒቨርሲታት ኮነ ኮሌጅ ምምልካት ይካኣል እዩ።

ናይ ስራሕ ቦታ ክኾኑ ዝኽእሉ

 • ናይ ፕላን ነዳፊ ቤት ጽሕፈት ወይ ህንጻን ናይ ንግዲ ስራሕ ትካላትን
 • ትካላት ፍርያትን ወይ ትካላት ንድፊ
 • ቤተ መዘክር፣ ጋላሪ ወይ ናይ ስነ ጥበባውያን መስርሒ ቦታ

ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ

.ብሓፈሻዊ ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ሰርተፊኬትን ናብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርሲታት ኮነ ኮሌጅ ምምልካት ይካኣል እዩ። ነገር ግን ሓደሓደ ትምህርትታት ፍሉይ ናይ ምቅባል ጠለባት የድልዮ እዩ።

 • መእተዊ ፈተና: ናይ ወተደራዊ ሓይልን ናይ ነርወይ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኣካለዊ መመዘንታት ኣለውዎም። ናይ ስፖርትን ኣካለዊ ምንቅስቃስን ትምህርቲ እንድሕር ወሲድኩም ናይ ኣካለዊ ምንቅስቃስ ፈተና ንምውሳድ ጽቡቕ መሰረት ይህልወኩም።
 • ናይ ሳይንስ መምዘኒታት : ሓደ ሓደ ትምህርትታት ዝተወሰነ ናይ ሳይንስ ፍልጠት ክትሕዝ ይሓቱኻ እዮም። ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርትታትን። ኣብዚ ዝስዕብ ንዩኒቨርሲቲን ኮሌጅን ናይ መእተዊ መመዘኒታት ሓበሬታ ክረኽቡ እዮም samordnaopptak.no። ኣብ ሓደሓደ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ኩሎም ዘድልይዎም ሳይንሳት ንምስታፍ ግዜ ምርካብ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲታት ምስ ተፈጥሮኣዊ ሳይንስን ሒሳብን ፍለይ ትምህርቲ Vg2 ከምኡውን Vg3 እንተወሲዶም፣ እቲ ዘድልዮም ሳይንስ ናይ ምውሳድ ዓብዪ ዕድል ይህልዎም።

Valg av fag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen
   kunst, design og arkitektur og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.