ክንክንጥዕና፣ ናይ ቁልዕነትን መናእሰይን ዕብየት

ዝተመሃርካዮ

 • ብዛዕባ ንጥዕና ጠቐምቲ ስራሓት
 • ብዛዕባ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕና
 • ብዛዕባ ናይ ኣካልና ስነቕርጺ
 • ብዛዕባ ምርድዳእን ርክባትን
 • ብዛዕባ ናይ ህጻውንትን መናእሰይን ዕብየት
 • ብዛዕባ ዳይትን ስነምግብን ጽሬትን

ክትከውን ዘለካ

 • ተኸናኻንን ንኻልኦት ሰባት ሓላይን
 • ኣብ ምርድዳእ ጎበዝ
 • ምስካልኦት ሰባት ዘለካ ርክብ ጽቡቕ

ክትኮኖ ትኽእል

 • ናይ ጥዕና ሰራሕተኛ፣ ናይ ኣምቡላንስ ሰራሕተኛ ወይድማ ናይ ሆስፒታል ሰራሕተኛ
 • ናይ ስራሕ ተራፒስት ወይድማ ናይ ክንክን ቆልዑን መናእሰይን ሰራሕተኛ
 • ናይ ፋርማሲ በዓልሞያ፣ ናይ ሕክምና ሴክረታሪ ወይድማ ናይ ስኒ ሕክምና ሴክረታሪ
 • ናይ ቆርበት ክንክን ሰራሕተኛ፣ ሓኪም ናይ እግርን ጽፍሪ እግርን ናይ ኣዕጽምቲ በዓልሞያ
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ

ናይ ስራሕ ቦታ

 • ሆስፒታል ወይድማ ናይ ገዛ ክንክን ኣገልግሎት
 • መዋእለህጻናት ወይድማንናይ ቆልዑ ቤትትምህርቲ ዴይኬር ኣገልግሎታት
 • ፋርማሲታት፣ ናይ ስኒ ሕክምና፣ ወይ ናይ ዶክተራት ቤትጽሕፈት
 • ናይ እግሪ ክሊኒክ ወይድማ ናይ ቆርበት ክንክን ሳሎናት

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።