ስነጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ፣ ናይ ፍዮሪ፣ ናይ ውሽጢ ገዛን መሸጥእ ዲዛይን

ዝተመሃርካዮ


 • ዲዛይንን ናይ ብምርኢት ምግላጽን

 • ፈጠራዊ ሞያታት ምብልጻግ

 • ዝተፈላለዩ ሜላታትን ኣገላልጻን ምብልጻግን ምጥቃምን

 • ናይ ስታይልን ናይ ትረንድን ታሪኽ

 • ናይ ምርድዳእን ናይ ዓማዊል ርክባትን


ክትከውን ዘለካ


 • መሃዛይን ኣብ ስነጽባቐ ዝምባለ ዘለካ

 • በእዳውካ ምስራሕ ዘብህገካ

 • ብ ቪዧል መንገዲ ሓሳብ ምግላጽ ባህጊ ዘለካ

 • ልክዕን ዘይሕለልን


ክትኮኖ ትኽእል


 • ናይ ፍዮሪ ዲዛይነር

 • ስነጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ በዓልሞያ

 • ናይ ኢንተርዮር ዲዛይነር

 • ናይ መርኣይ ወይድማ ፕሮፋይሊንግ ዲዛይነር

 • ናይ መድረኽ ሜካፕ ኣርቲስትን ኣርቲ ሰራሕን
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ


ናይ ስራሕ ቦታ


 • ናይ ፍዮሪ ዱኳን፣ ናይ ኣበባ ስራሕ

 • ስነጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ሳሎን ወይድማ ቲያተር

 • መዋዓውዒ፣ ዲዛይንን ሜዲያ ኤጀንሲታት

 • ናይ ባዕልኻ ትካል

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።