ኤሌክትሪክን ኢሌክትሮኒክስን

ዝተመሃርካዮ

 • ኤሌክትሪክን ኢሌክትሮኒክስን ሲስተም ምጽጋንን ምትካልን
 • ኤሌክትሪክን ኢሌክትሮኒክስን ሲስተምን መስመራትን ምትካል፣ ምርኻብን ፕሮግራም ምግባርን
 • ናይ ኤሌክትሪክ መሳርሒታት ምጽጋን
 • ሓደሽቲ ናይ ኤሌክትሪክ ኣቑሑት ምምዕባል
 • መሳርሕሒታትን ክፍልታቶምን ምትዕርራይን ፕሮግራም ምግባርን
 • ብዛዕባ ድሕንነት፣ ሓለዋን ኣተሓሕዛ ሰነድን

ክትከውን ዘለካ

 • ልክዕን ሲስተማቲክን

 • ብተግባር ዝምባለ ዘለካን ናይ ጉልበት ሰራሕ ጽቡቕ ክእለት ዘለካን
 • ኣገልግሎት ንምሃብ ድልውን ምኽንያታዊ ዝኾነ ኣእምሮ ዘለዎ
 • መሃዛይን ሕብርታት ናይ ምርእይ ጸገም ዘይብሉን

ክትኮኖ ትኽእል

 • ኤሌክትሪሻን፣ ናይ ኤሌትሪክ ኣቑሑት በዓልሞያ ወይድማ ናይ ሓይሊ ምንጪ ኦፐሬተር
 • ናይ መቆጻጸሪ ፓነል ገጣማይ፣ ሲግናል ገጣማይ ወይድማ ሊፍት ገጣማይ
 • ናይ ኣቭዮኒካ በዓልሞያ ወይድማ ናይ ኣውሮፕላን ኢንጂን መካኒክ
 • ናይ ህዋ በዓልሞያ፣ ናይ ኮምፒተር ኤሌክትሮኒክ በዓልሞያ ወይድማ ናይ ምህርቲ ኤሌክትሮኒክ በዓልሞያ
 • ኣውቶሜሽን መካኒክ ወይድማ ROV ሳብማሪን ኦፐሬተር
 • ናይ ፍሪጅን ናይ ሙቐት ወሃብቲ ገጣማይ ወይድማ ናይ ቨንቲሌተር በዓልሞያ
  ኩሎም ሞያታትን ብቕዓታትን ረአዩ

ናይ ስራሕ ቦታ

 • ናይ ህዝባዊ ወይድማ ናይ ግልን ትካላት
 • ናይ ከይዲ ወይድማ ኤሌክትሮኒክስ ኢንዱስትሪ
 • መካኒካል ኢንዱስትሪ
 • ኮምፒተር፣ መዕርፎነፈርቲ ወይድማ ናይ ዘይቲ ኢንዱስትሪ

ዝለዓለ ትምህርቲ

ሞያዊ ትምህርትን ስልጠናን ሞያዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ይጠቅም (ዋላውን ናይ ንግዲ ፍቓድ ወይ ሰርቲፊኬት እንተዘይብልኩም). ሞያዊ ትምህርቲን ስልጠናን ምስ ወድኡ ስራሕ ወይ ዝለዓለ ትምህርቲ ክጅምሩ ይኽእሉ:

 • ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ሞያ ኮሌጅ ዝለዓለ ትምህርቲ ክወስዱ ይኽእሉ። A ሳልሳይ ብርኪ ናይ ሞያ ትምህርቲ ሓጸርቲ ናይ ሞያ ስልጠናታት ማለት ቅድሚ ሕጂ ናይ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ንዝወሰዱ ዝወሃብ እዩ::
 • ክወስድዎ ዝኽእሉ Vg3 ናይ ዩኒቨርሲቲ መእተዊ ተወሳኺ ፕሮግራም
  – ድሕሪ Vg2 ወይ
  – ሞያዊ ብቕዓት ምስ ጨበጡ።
  ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ ትምህርቲ ናይ ምውሳድ ዕድል ሽዑ ክህልዎም እዩ። ሓደሓደ ናይ መጽናዕቲ ፕሮግራማት፣ ንኣብነት ከም ኢንጅነሪንግ፣ ሳይንስን ናይ ሕክምና ትምህርቲታትን ዝተወሰኑ ናይ ሳይንስ ትምህርቲታት ክህልዎም ከምዘገድዱ ይዘክሩ
 • ናብ ዝለዓለ ትምህርቲ መእተዊ ድሕሪ ናይ መጀመርያ ኮርስ ወይ ብ Y- path ክምዝገቡ ይኽእሉ፣ እዚ ናብ ዝለዓለ ሞያዊ ትምህርቲ ዝወስድ መንገዲ እዩ። እቲ Y- path ንተዛማዲ ሞያዊ ልምዲ ዘለዎም ዝተሓሰበ እዩ. Preliminary courses and the Y-pathብበዝሒ ንሳይንስን ኢንጅነሪንግ ትምህርቲታትን ዘገልግል እዩ።