ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልአይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ዝበለፀ ሓበሬታ ኣበይ ይርከብ?ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልአይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ከምኡ እውን ስራሕትታት ዝተወሰነ ሓበሬታ ኣብዚ እንሄ'

ናይ ትምህርትን ሞያታትን ኣማኸርቲ ሓበሬታታት ክህቡ ይኽእሉ እዮም'

  • ናይ ትምህርትን ሞያታትን ኣማኸርቲ ብዛዕባ መዋቕር ላዕለዋይ ካልአይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ከምኡ እውን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ዘለው መማረፅታትን ሓበሬታታት ክህቡ ይኽእሉ እዮም' /li>
  • ናይ ትምህርትን ሞያዊ መማኸርትን ላዕለዋይ ካልአይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ኣብ ታሕተዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዝርከቡ ተመሃሮ ይጉብንዩ እዮም'

ናይ ትምህርትታትን ናይ ሰራሕ ምርኢታትን

  • ንትምህርትታት ወይ ናይ ሰራሕ ምርኢታት እንተጎብኒኹም ብዙሕ ፅቡቓት ሓበሬታታት ክትረኽቡ ትኽእሉ'
  • ላዕለዋይ ካልአይ ብረኪ ኩሉ ግዜ ንታሕተዋይ ካልኣይ ብርኪ ተመሃሮን ወለድን/መዕበይ ይዕድሙ ን ሓበሬታ ምልውዋጥ ወይ «ክፉት መዓልትታትs».

ናይ ሰራሕ ልምዲ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት

  • ኣብ ታሕተዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ተግባራዊ ዝኾነ ልምዲ ካብ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ምርካብ ትኽእሉ ኣብ ካልአዋይ ብርኪን ናይ ሰራሕ ህይወትን ግን ካብ እትመሃርዎ ዓይነት ትምህርቲ እዩ'

ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን የንብቡ ኣብ vilbli.no

  • ኣብ vilbli.no ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ሓበሬታ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ እውን ሓፈሻዊ ምስሊ ኣብ ቀረባ ትምህርቲ ቤት ዘለው ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ምርካብ ይኽእሉ'
  • ናይ ካልኦት ፅንዓት ክትረኽቡ ትኽእሉ ጠቓሚ ዌብሳይት on vilbli.no.

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet