እቲ ምርጫ ናትኩም እዩ !ናይ መፃኢ ሕልኹም እንታይ እዩ? እንታይ ክትኮን ትደሊ? ናይ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቶምን ስልጠናን ንምንታይ ክጥቀሙሉ ከም ዝደልዩ ዝመርፁ ባዕሎም እዮም' ስለዚ ኣብ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ክተትኩሩ ከም እትደልዩ ብድምቢ ምሕሳብ ጠቓሚ እዩ& ከምኡ እውን ኣብ መፃኢ እንታይ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሑ ከም እትደልዩ ክትሓስቡሉ ኣለኩም' ናይ ዓርስኹም ምርጫታት ክትመርፁ ኣለኩም!

ምስ ወለድኹምን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝርከብ ናይ ትምህርቲን ሞያን መማኸሪን ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ መፃኢ ስራሕ መማረፂታትኩም ተዘራረቡ::

እንታይ ይምችወኩም?

ትምህርቲን ስራሕን ክትመርፁ ከለኹም ዓርስኹም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ:: ቅድም ቀዳድም ጠንካራ ጎኒታትኩም ክትፈልጡ ኣለኩም' እዚ ዓርሰ እምነት ይህቦምን ፅቡቅ ውሳነታት ንምውሳን ይጠቅሞምን' ንዓርሶም ይሕተቱ:

 • ኣብ ምንታይ እየ ጎበዝ?
 • እንታይ እዩ ደስ ዝብለኒ?
 • እንታይ ክገብር እፎቱ?
 • እንታየ ክገብር ይሓልም?

ናትካ ብቕዓት ፥ ኣመለኻክታን ክእልት

ኣብ ትምህርት ቤት ብርግፅ ዝቀለካ ዓይነት ትምህርትን ዝኸብደካን ምፍላጥ ይካኣል እዩ:: ኣብ ምንታይ ኣቕጣጫ እዩ ብቕዓትካ ዘመላኽት?

 • ኣብ ክልስ ሓሳባዊ ትምህርቲ ጎበዝ ዲኻ? እንታይ ብጣዕሚ ትፎቱ ቌንቌ ወይሰ ሒሳብ?
 • ናይ ስነ ጥበብ ዝንባለ አለካ ዶ፥ ምሰኣልን ምቕባእን ወይ ድማ መሳርሒ ሙዚቃ ምጭዋት?
 • ኣብ ናይ ተግባር ሰራሕቲ ብቑዕ ዲኻ? ፀብሒ ምሰራሕ፥ ምሰፋይ ወይ ሃናፂ፥ ሞተራት ምፅጋን የዘናግዑኻ ዶ?
 • ወይ ኣብ ናይ ኣካል ጥንካረ ትምህርትታት ጎበዝ ዲኻ?

ናትካ ፅቡቓት ጎንታት

ፅባቐ ክንብል ከለና እንታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ:: እዚ ትኽክለኛ ምርጫ ናይ መፃኢ ስራሕኻ እዩ::

 • ማሕበረ ሰባዊ ዲኻ? ምስ ቡዙሓት ሰባት ምኻን ትፎቱ ዶ? ምስ ሓደሽቲ ሰባት ምውጋዕን ምፍላጥን ይቐለካ ዶ ወይስ ብዉሑዳት ፅቡቓት ኣዕርኽትኻ ሕጉስ ኢኻ?
 • ምስ ካልኦት ክትሓባበሩ ትኽእሉ ዶ ወይስ ነገራት ባዕልኹም ክትፈትሑ ኢኹም ትደልዩ?
 • ንናይ ካልኦት ሰባት ርኢቶ ናይ ምስማዕ ክእለት አለኩም ዶ?
 • ተኣማናይ ዲኹም?
 • ነገራት ፅርይ ክብሉ ዶ ትደልዩ ወይስ ንእሽተይ ፈጠራ ዝተሓወሶ ምዝብራቅ ውን ደሓን እዩ?
 • ብምህዞታት ዝተመላእኹም ዲኹም ወይስ ካልኦት ሰባት ነገራት ከስተኻኽሉልኩም ኢኸም ትፅበዩ?

ኣብ መፃኢ ስራሕ ክትምዝገቡ ከለኹም እቲ ዝቖፅረኩም ሰብ ኣብ ግላዊ ባህሪኹም ዓብዪ ኣተኩሮ እዩ ክገብር' ንኣብነት፣ ወይ ተኣማናይ፣ ወይ ንእሽተይ ዝተርፈኩም ነገር ኣሎ፣ ወይ ምስ ካልኦት ሰባት ምትሕብባርን ብግዑምን ናይ ምስራሕ ክእለትን ምህላው' ናይ ምትሕብባር ክእለትኩምን ፀባይኩምን ከም ናይ ትምህርቲ ውፅኢትኩም ጠቐምቲ ክኾኑ ኣለዎም' ስለዚ ናይ ፀባይን ፅፈትን ውፅኢትኩም ጠቐምቲ እዮም!

ድልየትኩም

እትደልይዎን ዘለዓዕለኩምን ነገር ሒዝኩም ክትሰርሑ እንድሕር ትኽእሉ ኾይንኩም፣ ክሳኸዐልኩም ይኽእል እዩ' ነገር ግን ድልየታትኩም ምስ ዝተወሰኑ ትምህርቲታት ወይ ፍሉይ ስራሕን ብሓደ ንክኸዱልኩም ኩል ሻዕ ኣብ ዕድል ክምርኮሱ የብልኩምን' ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ፕሮግራማት ትደልይዎ ነገር ክትረኽቡ ግን ትኽእሉ እዮም' ኣብ ወጣትነት ዕድመኹምም ድሌታት በብግዚኡ ከምዝለዋወጡ እውን አይትረስዑ' ካብ ዘለውኹም ድልየታት ብተወሳኺ ካልኦት ድልየታት እውን ክፍጠሩ ይኽእሉ እዮም::

ጥዕናኹም

ትምህርቲን ስራሕን እንትትመርፁ ከነታት ጥዕናኹም ኣብ ግምት ብምችእታው ክኸውን አለዎ::

 • ሓደ ሓደ ስራሓት ኣካላዊ ጥንካረ ካብ ካልኦት ሰራሓት ብላዕሊ ክትደልዩ ትኽእሉ::
 • ኣለርጂታት ናይ መማረፂታቶም በዝሒ ክቅንሱ ትኽእሉ::
 • ኣብ ሓደ ሓደ ስራሓት ናይ ምርኣይን ምስማዕን ወይ ካልኦት ፍሉያት ኩነታታት ፍሉይ መመዘኒታት ክህልዎም ይኽእል'

ትምህርቲ ቅድሚ ምምራፅኩም ክትፍትንዎም ዝግበአኩም ነገራት እዚኦም እዮም' እትጠራጠርዎ ነገር እንተሃልዩ ንናይ እቲ ትምህርቲን ሞያን መማኸሪ ሕተቱ::

ካልኦት ካባኹም ዝፅበይዎ ነገር

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ መማረፅታት እንዳተመያየጥካ ምስ ቤተሰብካ ብዙሕ ግዘ ምሕላፍ ፅቡቅ እዩ:: ናይ ቤተሰብን መሓዙትን ምኽሪ ስምዑ:: ነቲ ናይ እቲ ትምህርቲ ቤት ናይ ትምህርቲን ሞያን መማኸሪን ካብ ካልኦት እትኣምንዎምን ምኽሪ ሕተቱ::

እንታይ ክትከውን ከምዘለካ ቤተ ሰብ፣ የሕዋት፣ መሓዙት እንትውስኑልካ ዘይተልመደ ነገር ኣይኮነን' ብዙሓት ወለዲ/ሓብሓብቲ ኣብ ናይ ደቆም መፃኢ ዓብዪ ትፅቢት ኣለዎም' እቲ ናይ መወዳእታ ምርጫ ግን ናትኩም እዩ! ካልኦት ሰባት ንዓኻ ፅቡቅ እዩ ስለ ዝበሉ ጥራሕ ዓርስኻ ዘይትደልዮ ነገር ንምምራፅ ክደፋፋእ ምግባር ፅበቕ ኣይኮነን::

ስራሕቲን ናይ ፆታ ኣስተዋፅኦን

ናይ ስራሕ ሂወት ፍልልይ ይደሊ እዩ! ሓደ ሓደ ስራሕቲ ንሰብኡት እንትኾኑ ሓደ ሓደ ድማ ንኣንስቲ ምቹዋት እዮም ብዝብል ሓሳብ ክትምርሑ የብልኩምን' ብዘይ ናይ ባህሊ ወይ ፆታ ግደ ትምህርትኹም ተትመርፁ ፅቡቅ እዩ' ብዛዕባ you እንታይ ከም እትደልዩ ብደምቢ ሕሰቡ!

ኩሎም መማረፅታትኩም ፈትሹ

ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ትፈልጡ ትኾኑ ትኽእሉን እንታይ ስራሕ ንዓኹም ምቹው ከም ዝኾነ ሓሳብ ክህልዎኩም ይኽእልን እዩ' ኣረኣእይኦም ግን ብቁዕ ምዄኑ ርግፀኛታት ድዮም? ኣብ ናይ ሞያ ትምህርታትን ስልጠናን ጥራሕ ልዕሊ 200 ዝተፈላለዩ ክትመሃርዎም እትኽእሉ ናይ ሞያ ትምህርቲታት አለዉ ኮሌጃትን ዩኒቨርሲቲታትን እውን ዝተፈላለዩ ፕሮፌሽናል መማረፂታት የውፅኡ እዮም::

 • ምፍጣንን ሃንቀውታን ትፈትዉ እንተኾይንኩም፣ ፖሊስ፣ ናይ እሳት ሓደጋ ወይ ፓይለት ንዓኹም ምቹው ክኾኑ ይኽእሉ? ከም አምቡላስ፣ ደሕንነት ሓለዋ ወይ ናይ በረራ ተቆፃፃሪ ሓላፊ ምዃን እውን ትኽእሉ?
 • ዶክተር ወይ ነርስ ኮይንኩም ንምስራሕ ሓሲብኩም ትፈልጡ እንተ ኾይንኩም? ኣብ ካልኦት ናይ ጥዕና ድርጅታት ንኣብነት ናይ ሆስፒታል ፅፈት ወይ መማኸሪ ንምዃን እውን ክትምኩሩ ትኽእሉ?

መማረፅታትኩም እንትትሪኡ ጥንቁቕን ግልፅን ኹኑ' ካብ ዝሓሰብኩምዎም ንላዕሊ ብዙሓት መማረፂታት ምህላዎም እውን ክትፈልጡ ትኽእሉ'

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet