ሓበሬታ ኣበይ ምርካብ ትኽእሉ?

ፅቡቕ መማኸሪ ንምዃን&ናይ አዚ ግዘ ናይ ትምሀርቲ ስርዓት ክልቴኸም ክትፈልጡ ኣለኩም' ብብዙሕ መንገዲታት ተዛማዲ ሓበሬታ ምርካብ ትኽእሉ:
  • ታሕተዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ብዛዕባ ናይ ሓበሬታ ኣኼባ& ናይ መፃኢ ናይ ስራሕ መማረፂታትን እቶም ቆልዑት ካብ ቤት ትምህርቲ ዘምፅእዎ የዳልዉ እዮም'
  • መብዛሕትኡ ግዘ ናይ ወለድን/ሓብሓቢን ናይ ሓበሬታ ኣኼባታት አለው
  • ናብ «ክፍቲ መዓልትታት» ኣብ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትመህርቲ ወይ ድማ ናይ ትምህርትን ስራሕን ዝግጅታት ክትመፁ ትኽእሉ'
  • ብተወሳኺ ነቲ ናይ ትምህርቲን ሞያን መማኸሪ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ መማረፂታት ንምዝርራብ ንውልቃዊ ዝርርብ ምሕታት ትኽእሉ
  • ብዛዕባ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ vilbli.noክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም'

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet