การศึกษาเฉพาะด้าน

คุณเลือกวิชาพิเศษต่อไปนี้

ขึ้นอยู่กับวิชาที่คุณเลือก

คุณจะได้เรียนรู้:
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปอื่นๆ
 • การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์
 • ประวัติศาสตร์ การเมือง และจิตวิทยา
 • ภาษา
 • วิชาทางทฤษฎีอื่นๆ

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • มีความสนใจที่จะทำงานเกี่ยวกับวิชาทางทฤษฏี
 • สามารถทำงานเป็นกลุ่ม มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีวินัยในตนเอง
 • มีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนและการคำนวณ
 • มีความสนใจทางวัฒนธรรมและปัญหาทางสังคม

คุณจะได้รับ

 • ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากคุณศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถทำงานในอาชีพอื่นๆ รวมทั้งอาชีพต่อไปนี้

 • พยาบาล แพทย์ หรือสัตวแพทย์
 • วิศวกร ทนายความ หรือนักเศรษฐศาสตร์
 • ครูอาจารย์ นักจิตวิทยา หรือผู้จัดการ
  คุณยังสามารถศึกษาต่อในอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปโดยคุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงานที่อาจรับได้แก่

 • โรงพยาบาล ศาล สถานีตำรวจ หรือสำนักงานราชการ
 • ทนายความ– สำนักงาน สำนักงานให้คำปรึกษา หรือบริษัทวิศวกรรม
 • โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม บางสาขาจะมีข้อบังคับพิเศษดังนี้

 • การสอบเข้า: บางสาขาต้องมีการสอบเข้าแบบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาสร้างสรรค์หรือกีฬา
 • ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์: บางสาขามีข้อบังคับให้คุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชา ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ คุณสามารถดูข้อบังคับการสมัครเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ที่ samordnaopptak.no ในโปรแกรมการศึกษาบางโปรแกรม คุณอาจหาที่นั่งตามตารางเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการเลือกได้ยาก หากคุณเรียนวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปที่มีวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ Vg2 และ Vg3 คุณจะมีโอกาสสูงสุดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการ

Valg av fag i utdanningsprogram for studiespesialisering

 • Tar du realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi, velger du to programfag på Vg2 som du må videreføre på Vg3. Dette kalles fordypning. Disse programfagene må være fra programområdet ditt.
 • Du skal velge to programfag til, ett på Vg2 og ett på Vg3. Disse kan være fra programområdet ditt eller fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk). Du trenger ikke videreføre valgfrie programfag på neste trinn.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det siste programfaget på Vg3.
 • Det er spesielle regler for valg av fag hvis du velger matematikk R1/S1 som programfag på Vg2.
 • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.