การก่อสร้าง และช่างเทคนิค

คุณจะได้เรียนรู้

 • การสร้างอาคารและโรงงาน
 • การต่อเติมและการดูแลรักษาอาคารและโรงงาน
 • เกี่ยวกับการติดตั้งทางเทคนิค
 • เกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัย
 • ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ

คุณควรจะเป็นผู้ที่มี

 • ระบบประสาทสัมผัสที่ดี และชอบงานฝีมือ
 • ความเป็นตัวของตัวเอง และมีความแม่นยำ
 • ความสามารถในการทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

คุณสามารถเป็น

 • ช่างทำถนน และช่างสร้างพื้น หรือวางลากฐานอาคาร หรือช่างราดยางมะตอย
 • ช่างติดตั้งอุปกรณ์ทางรถไฟ หรือรถราง หรือผู้คุมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ช่างทาสี ช่างก่ออิฐปูน ช่างไม้ หรือช่างท่อน้ำ
 • ช่างทำคลองนอกตัวอาคาร ช่างมุงหลังคา หรือช่างเชื่อมปะภาชนะโลหะ
 • ช่างเชื่อมต่อไม้ หรือช่างแก้ว
  ดูอาชีพและความสามารถทั้งหมด

สถานที่ทำงาน

 • บริษัททางรัฐ หรือบริษัทเอกชน
 • บริษัทหัตถกรรมใหญ่ หรือเล็ก
 • บริษัทอุตสาหกรรม หรือบริษัทรับเหมา

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม