การขาย การบริการ และการท่องเที่ยว

คุณจะเรียนรู้

 • เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
 • การตลาด ผู้ประกอบการ และนวัตกรรม
 • เครื่องมือการบริหารและดิจิตอล
 • การท่องเที่ยวและการเดินทาง
 • ลูกค้าสัมพันธ์และการขาย
 • การวางแผนและการนำมาตรการความปลอดภัยมาใช้

คุณควร

 • ทำงานเป็นระเบียบ มีแบบแผน และมุ่งเน้นผลลัพธ์
 • มีความคิดสร้างสรรค์และมีความสามารถในการคิดอย่างมีกลยุทธ์
 • สนใจในการสื่อสารกับผู้คน
 • เปิดรับวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่าง

คุณสามารถเป็น

สถานที่ทำงาน

 • ร้านค้าหรือบริษัทของคุณเอง
 • สำนักงานและโรงแรม
 • บริษัทรักษาความปลอดภัย ศูนย์เตือนภัยฉุกเฉิน หรือสนามบิน
 • หน่วยงานการท่องเที่ยวและการเดินทาง

การศึกษาเพิ่มเติม

อาชีวศึกษาและการฝึกงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการประกอบอาชีพ (ทั้งแบบมีและไม่มีใบประกาศผู้ค้าหรือผู้ชำนาญงาน) หลังจากสำเร็จอาชีวศึกษาและฝึกงานแล้ว คุณจะสามารถเริ่มทำงานโดยหรือเรียนต่อได้:

 • คุณสามารถเรียนต่อในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษา การศึกษาในระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นการศึกษาต่อจากระดับมัธยมศึกษาสายอาชีพขั้นสูงและคุณจะได้รับการศึกษาระดับอาชีพที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • คุณสามารถศึกษาโปรแกรมเสริมของ Vg3 เพื่อรับใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไป
  – หลัง Vg2 หรือ
  – หลังพัฒนาความสามารถในการประกอบอาชีพ
  จากนั้นคุณจะสามารถเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชาสำหรับบางโปรแกรมเช่น วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์
 • คุณยังสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหลังจากสำเร็จหลักสูตรเบื้องต้นหรือการศึกษาสาย Y ซึ่งเป็นสายการศึกษาต่อสำหรับการศึกษาที่สูงขึ้น สาย Y มีวัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรเบื้องต้นและสาย Y โดยทั่วไปแล้วเหมาะสำหรับการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม