สื่อและสารสนเทศ

คุณจะได้เรียนรู้

 • เทคนิคการบรรยายข้อความ เสียง และภาพ
 • เกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อ ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสื่อ และวารสารศาสตร์
 • การแต่งข้อความ การสื่อสาร และการจัดหน้า
 • การใช้รูปแบบ สี และเอฟเฟกต์แสง
 • พัฒนาความสามารถทางดิจิตอลให้ดียิ่งขึ้น
 • วิชาทางทฤษฎี

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • มีความสามารถในการสื่อสารทางการเขียนและการพูดที่ดี
 • มีความรับรู้ด้านความสวยงามและสามารถใช้สีได้เป็นอย่างดี
 • มีความสนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อดิจิตอล

คุณจะได้รับ

 • ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากคุณศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถทำงานในอาชีพอื่นๆ รวมทั้งอาชีพต่อไปนี้

 • นักสื่อมวลชน คนเขียนต้นฉบับ หรือผู้ผลิตเนื้อหา
 • นักออกแบบเว็บ นักออกแบบอินเตอร์แอกทีฟ หรือนักออกแบบเกม
 • นักเทคนิคเสียงหรือผู้ผลิตเสียงหรือภาพยนตร์
 • ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารหรือที่ปรึกษาด้านสังคม
  คุณยังสามารถศึกษาต่อในอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปโดยคุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงานที่อาจรับได้แก่

 • หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร
 • บริษัทโฆษณาหรือบริษัทด้านการสื่อสาร
 • บริษัทโปรดักชั่นหรือบริษัทผลิตสื่อ
 • องค์กรมหาชน

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม บางสาขาจะมีข้อบังคับพิเศษดังนี้

 • การสอบเข้า: บางสาขาต้องมีการสอบเข้าแบบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาสร้างสรรค์หรือกีฬา
 • ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์: บางสาขามีข้อบังคับให้คุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชา ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ คุณสามารถดูข้อบังคับการสมัครเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ที่ samordnaopptak.no ในโปรแกรมการศึกษาบางโปรแกรม คุณอาจหาที่นั่งตามตารางเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการเลือกได้ยาก หากคุณเรียนวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปที่มีวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ Vg2 และ Vg3 คุณจะมีโอกาสสูงสุดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการ

Valg av fag i utdanningsprogram for medier og kommunikasjon

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg2 og to på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen medier og kommunikasjon og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor ett av de to valgfrie programfagene på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.