พละศึกษา

คุณจะได้เรียนรู้

 • เกี่ยวกับกิจกรรมทางกายภาพและการฝึกซ้อม
 • การจัดการการฝึกซ้อม
 • เกี่ยวกับสุขภาพ โภชนาการ และโครงสร้างของร่างกาย
 • วิชาทางทฤษฎี

คุณควรจะเป็นผู้ที่

 • มีความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพและกิจกรรมทางกายภาพ
 • เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมทุกวัน ระหว่างเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน
 • เก่งกีฬาอย่างน้อยหนึ่งอย่าง
  ครึ่งหนึ่งของนักเรียนใน Vg1 อาจได้รับเข้าศึกษาโดยการสอบเข้าหรือมีทักษะที่มีหลักฐานบันทึกไว้

คุณจะได้รับ

 • ใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

หากคุณศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น คุณสามารถทำงานในอาชีพอื่นๆ รวมทั้งอาชีพต่อไปนี้

 • นักกายภาพบำบัด นักจิตรวิทยากีฬา หรือเทรนเนอร์ส่วนตัว
 • ครู ที่ปรึกษาด้านกีฬา หรือที่ปรึกษาในสาขากิจกรรมทางกายภาพและสุขภาพ
 • ผู้นำการใช้ชีวิตกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
 • ตำรวจหรือเจ้าพนักงานในกองทัพ
  คุณยังสามารถศึกษาต่อในอาชีพอื่นๆ ได้ด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปโดยคุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

สถานที่ทำงานที่อาจรับได้แก่

 • โรงเรียน
 • ศูนย์ฝึกซ้อมหรือสมาคมกีฬา
 • สถาบันบำบัด
 • กองทัพหรือสถานีตำรวจ

การรับเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

คุณสามารถสมัครเรียนในสาขาส่วนใหญ่ที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยด้วยใบประกาศเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสาขาทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม บางสาขาจะมีข้อบังคับพิเศษดังนี้

 • การสอบเข้า: บางสาขาต้องมีการสอบเข้าแบบปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น สาขาสร้างสรรค์หรือกีฬา
 • ข้อบังคับด้านวิทยาศาสตร์: บางสาขามีข้อบังคับให้คุณต้องมีวิชาวิทยาศาสตร์บางวิชา ตัวอย่างเช่น สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ คุณสามารถดูข้อบังคับการสมัครเข้าวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ที่ samordnaopptak.no ในโปรแกรมการศึกษาบางโปรแกรม คุณอาจหาที่นั่งตามตารางเรียนวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการเลือกได้ยาก หากคุณเรียนวิชาพิเศษในสาขาทั่วไปที่มีวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ Vg2 และ Vg3 คุณจะมีโอกาสสูงสุดในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณต้องการ

Valg av fag i utdanningsprogram for idrettsfag

 • Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3.
  • De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen idrettsfag og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk).
  • Det er opp til skolen din hvilke programfag som tilbys.
  • Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet? Da må du ta fremmedspråk som fellesfag på Vg3 istedenfor det valgfrie programfaget på Vg3.
 • Har du spesielle framtidsdrømmer? Da bør du sjekke opptakskravene til studiene, før du velger fag.
 • Programfag i fremmedspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning.