Samarbeid med foreldreI forskrift til opplæringsloven er det fastsatt at både offentlige og private videregående skoler skal holde kontakt med foreldrene til umyndige elever gjennom hele opplæringsåret. Det skal skje ved

  • informasjonsmøte ved starten av skoleåret
  • samtale med kontaktlæreren
  • informasjon om rettigheter
  • varsel om elevens fravær
  • annen informasjon om eleven

Informasjonsmøte ved starten av skoleåret

Det skal holdes informasjonsmøte for foreldrene til Vg1- og Vg2-elever ved starten av skoleåret. På møtet skal foreldrene informeres om skolen, innholdet i opplæringen, regler og rutiner, foreldrenes rett til medvirkning m.m.

Samtale med kontaktlæreren

Det skal holdes minst én planlagt og strukturert samtale med kontaktlæreren til elever på Vg1 og Vg2 første halvår av opplæringsåret. Samtalen skal dreie seg om hvordan eleven arbeider til daglig og om elevens kompetanse i fagene. Samtalen skal også klargjøre hvordan eleven, skolen og foreldrene skal samarbeide for å legge til rette for elevens læring og utvikling.

Informasjon om rettigheter

Foreldre skal få informasjon om elevers og foreldres rettigheter etter opplæringsloven og forskriften til opplæringsloven. Slik informasjon kan for eksempel gis på foreldremøter, på skolens hjemmeside eller på skolens læringsplattform dersom foreldrene har tilgang til denne.

Varsel om elevens fravær

Foreldre skal få muntlig eller skriftlig varsel om elevens fravær. Varselet skal være skriftlig dersom det er fare for at eleven ikke kan få vurdering med karakter i ett eller flere fag, eller at eleven kan få nedsatt karakter i orden eller atferd. Slikt varsel skal gis så tidlig at foreldrene har mulighet til å gripe inn i situasjonen.

Annen informasjon om eleven

Foreldre skal få annen nødvendig informasjon om eleven som ikke er underlagt taushetsplikt. Dette kan for eksempel være at eleven har problemer med å finne seg til rette på skolen, skaper bråk og uro i timene eller på andre måter bidrar til et dårlig psykososialt miljø.

Myndige elever 

Når eleven har fylt 18 år, faller skolens plikt til å informere foreldrene om elevens forhold bort. Myndige elever kan imidlertid samtykke i at skolen fortsetter å informere foreldrene, på alle eller avgrensede områder.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: